اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 دستیار گروه گوش و حلق و بینی.گروه گوش و حلق و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

3 دانشجوی پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

4 گفتار درمان. بیمارستان آپادانا.

چکیده

زمینه و هدف: هدف مطالعه بررسی آنالیز کیفیت صدای بیماران رادیوتراپی شده به گردن با توجه به پارامترهایی از جمله فرکانس پایه، شدت آشفتگی صوت (perturbation) و درصد واکداری(Percent voiced) به منظور بررسی اثر رادیوتراپی در کیفیت صوت بیماران است.
روش بررسی: تعداد 34 بیمار که سرطان سر و گردن داشته و فقط با روش رادیوتراپی درمان می شدند به عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. صوت از طریق ضبط صوت بیمار قبل و بعد از درمان و بیان واج صدادار /آ/ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از واحد سنج حجم، طول دورة صحبت کردن آنها از صفر تا ده محاسبه شد. سه بار نمونه­گیری شد تا بهترین نمونه انتخاب گردد. حداکثر 9 ثانیه از تولید مداوم صدای /آ/ از نظر آشفتگی، درصد تولید صوت و متوسط فرکانس تحت آنالیز قرار گرفت. 6 ماه بعد از خاتمه درمان رادیوتراپی ارزیابی مجدد انجام شد.
یافته­ها: از 34 بیمار 15 مورد تومور سر و گردن از نوع لارنژیال و 19 نفر از نوع غیر لارنژیال داشتند که در هر دو گروه بطور مجزا پارامترهای صوتی آنالیز شد. بیماران مبتلا به تومورهای لارنژیال افزایش 12 درصدی در فرکانس پایه نسبت به قبل از رادیوتراپی و بهبود 14 درصدی در شدت آشفتگی صوت perturbation و 52 درصدی در در صد قدرت صوتpercent voice  داشتند. تغییرات percent voiced از لحاظ آماری معنادار بودند بیماران مبتلا به تومورهای غیر لارنژیال سر و گردن میانگین بهبود 42 درصدی در فرکانس پایه نسبت به قبل از رادیوتراپی نشان دادند.
نتیجه­گیری: رادیوتراپی به میزان بالایی سبب بهبود کیفیت صوتی در بیمارانی می­شود که در مراحل اولیه تومور حنجره قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Lin E, Hwang TZ, Hornibrook J, Ormond T. Voice of postradiotherapy nasopharyngeal carcinoma patients: evidence of vocal tract effect. J Voice 2008;22(3):351-64.
2-Nakamura K, Shioyama Y, Kawashima M, Saito Y, Nakamura N, Nakata K, et al. Multi-institutional analysis of early squamous cell carcinoma of the hypopharynx treated with radical radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006;65(4):1045-50.
3-Tamura E, Kitahara S, Ogura M, Kohno N. Voice quality after laser surgery or radiotherapy for T1a glottic carcinoma. Laryngoscope 2003;113(5):910-4.
4-Yamazaki H, Inoue T, Tanaka E, Yoshida K, Imai A, Yoshioka Y, et al. Radiation and low dose adriamycin for the treatment of carcinoma of the hypopharynx. Anticancer Res 2000;20(6C):4713-20.
6-Evitts PM, Kasapoglu F, Demirci U, Miller JS. Communication adjustment of patients with a laryngectomy in Turkey: Analysis by type of surgery and mode of speech. Psychol Health Med 2011;16(6):650-60. 7-Li Y, Zhang XB. [Longterm effect of phonomirsurgery on early glottic cancer]. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2006;41(6):443-6. [Article in Chinese]
8-Sato K, Nakashima T. Effect of irradiation on the human laryngeal glands. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008;117(10):734-9.
9-Van Loon Y, Sjögren EV, Langeveld TP, Baatenburg de Jong RJ, Schoones JW, van Rossum MA. Functional outcomes after radiotherapy or laser surgery in early glottic carcinoma: A systematic review. Head Neck 2012;34(8):1179-89.
10-Stoicheff ML, Ciampi A, Passi JE, Fredrickson JM. The irradiated larynx and voice: a perceptual study. J Speech Hear Res 1983;26(4):482-5.
11-Karim AB, Snow GB, Siek HT, Njo KH. The quality of voice in patients irradiated for laryngeal carcinoma. Cancer 1983;51(1):47-9.12-Hoyt DJ, Lettinga JW, Leopold KA, Fisher SR. The effect of head and neck radiation therapy on voice quality. Laryngoscope 1992;102(5):477-80.
13-Casiano RR, Cooper JD, Lundy DS, Chandler JR. Laser cordectomy for T1 glottic carcinoma: a 10-year experience and videostroboscopic findings. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104(6):831-7.