مقایسة میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

2 دکترای داروسازی. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد شیمی. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

5 کارشناس علوم آزمایشگاه. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

6 استادیار گروه پزشکی قانونی. گروه پزشکی قانونی. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

7 پزشک عمومی. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اندازه­گیری اتانول در اجساد از مهمترین اقدامات آزمایشگاه­های سم­شناسی قانونی می­باشد. تفسیر میزان الکل به دست آمده از نمونه­های خون به دلیل محدودیت­های مختلف، آسان نمی­باشد. مایع زجاجیه نمونه مناسبی برای جایگزینی نمونه خون می­باشد.در این مطالعه غلظت اتانول در خون و مایع زجاجیه اجساد جهت مقایسه این دو، به دست آوردن نسبت آنها و نقش این اندازه­گیری هم زمان در تفسیر میزان اتانول نمونه­های اجساد بررسی شده است.
روش بررسی: نمونه­های خون ورید فمورال و مایع زجاجیه مربوط به 167 جسد ارجاعی به این مرکز، با روش گازکروماتوگرافی(FID) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تعیین غلظت اتانول، با یکدیگر مقایسه شدند و رابطه بین این دو غلظت بدست آمد.
یافته­ها: از نمونه­های مورد بررسی، 142 نمونه­دارای اتانول در خون ولی فاقد آن در مایع زجاجیه بودند و در 2 نمونه اتانول در زجاجیه به دست آمد در حالی که خون فاقد اتانول بود. غلظت متوسط اتانول در خون 5/61 mg درصد و متوسط اتانول در زجاجیه 167mg  درصد به دست آمد. ضریب تبدیل این دو غلظت به میزان 7/0 محاسبه گردید.
نتیجه­گیری: برای تفسیر صحیح میزان غلظت اتانول در اجساد، اندازه­گیری آن در مایع زجاجیه ضروری به نظر می­رسد. همچنین لزوم بهبود در روش­های نمونه­گیری و نگهداری نمونه­های خون برای به حداقل رساندن روند تولید الکل پس از مرگ ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Kugelberg FC, Jones AW. Interpreting results of ethanol analysis in postmortem specimens: a review of the literature. Forensic Sci Int 2007;165(1):10–29.
2-Clark JC. Sudden death in the chronic alcoholic. Forensic Sci Int 1988;36(1-2):105–11.
3-Hansen AU, Simonsen J. The manner and cause of death in a forensic series of chronic alcoholics. Forensic Sci Int 1991;49(2):171–8.
4-Crombie IK, Pounder DJ, Dick PH. Who takes alcohol prior to suicide? J Clin Forensic Med 1998;5(2):65–8.
5-Bilban M, Skibin L. Presence of alcohol in suicide victims. Forensic Sci Int 2005 Suppl;147: S9–12.
6-Jonsson A, Holmgren P, Ahlner J. Fatal intoxications in a Swedish forensic autopsy material during 1992–2002. Forensic Sci Int 2004;143(1):53–9.
7-Borges G, Cherpitel CJ, MacDonald S, Giesbrecht N, Stockwell T, Wilcox HC. A case-crossover study of acute alcohol use and suicide attempt. J Stud Alcohol 2004;65(6):708–14.
8-Girasek DC, Gielen AC, Smith GS. Alcohol’s contribution to fatal injuries: a report on public perceptions. Ann Emerg Med 2002;39(6):622–30.
9-Flanagan RJ, Connally G. Interpretation of analytical toxicology results in life and at postmortem.Toxicol Rev 2005;24(1):51–62.
10-Cook DS, Braithwaite RA, Hale KA. Estimating antemortem drug concentrations from postmortem blood samples: the influence of postmortem redistribution . J Clin Pathol 2000;53(4):282–5.
11-Yarema MC, Becker CE. Key concepts in postmortem drug redistribution.Clin Toxicol (Phila) 2005;43(4):235–41.
12-De Martinis BS, Martin CC. Automated headspace solid-phase microextraction and capillary gas chromatography analysis of ethanol in postmortem specimens. Forensic Sci Int 2002;128(3):115–19.
13-Hardin GG. Postmortem blood and vitreous humor ethanol concentrations in a victim of a fatal motor vehicle crash. J Forensic Sci 2002;47(2):402–3.
14-Gagajewski A, Murakami MM, Kloss J, Edstrom M, Hillyer M, Peterson GF, et al. Measurement of chemical analytes in vitreous humor: stability and precision studies. J Forensic Sci 2004;49(2):371–4.
15-Mulla A, Massey KL, Kalra J. Vitreous humor biochemical constituents: evaluation of between-eye differences. Am J Forensic Med Pathol 2005;26(2):146–9.
16-Madea B, Rodig A. Time of death dependent criteria in vitreous humor:accuracy of estimating the time since death. Forensic Sci Int 2006;164(2-3):87–92.
17-Pounder DJ, Kuroda N. Vitreous alcohol is of limited value in predicting blood alcohol. Forensic Sci Int 1994;65(2):73-80.
18-Maeda H, Zhu BL, Ishikawa T, Oritani S, Michiue T, Li DR, et al . Evaluation of post-mortem ethanol concentrations in pericardial fluid and bone marrow aspirate. Forensic Sci Int 2006;161:141–143
19-Winek CL , Esposito FM. Comparative study of ethanol levels in blood versus bone marrow, vitreous humor, bile and urine. Forensic Sci Int 1981;17(1):27–36.
20- Thierauf A, Musshoff F, Madea B. Post-mortem biochemical investigations of vitreous humor. Forensic Sci Int 2009;192(1-3):78–82.
21-Fazilati M, Iravani O, Ghadyani MH. Survey of comparative surface concentration liquid ethanol in vitreous eyes right and left in Legal Medicine Isfahan during 2006. Scientific Journal of Forensic Medicine 2008;13(4):241-248.  [In Persian]
22-Fernandez P, Lopez-Rivadulla M, Linares JM, Tato F, Bermejo AM. A comparative pharmacokinetic study of ethanol in the blood, vitreous humour and aqueous humour of rabbits. Forensic Sci Int 1989;41(1-2):61-5.
23-Barry L. Principle of  Forensic  Toxicology. 2nd ed. : American Association for Clinical Chemistry; USA; 2003. P. 10.
24-Harper DR. A comparative study of the microbiological contamination of postmortem blood and vitreous humour samples taken for ethanol determination. Forensic Sci Int 1989;43(1):37– 44.
25-Yajima D, Motani H, Kamei K, Sato Y, Hayakawa M, Iwase H. Ethanol production by Candida albicans in postmortem human blood samples: effects of blood glucose level and dilution. Forensic Sci Int 2006;164(2-3):116–21.
26-Pounder DJ, Kurodab N. Vitreous alcohol is of limited value in predicting blood alcohol. Forensic Sci Int 1994;65(2):73-80.
27-Chao TC, Lo DS. Relationship between postmortem blood and vitreous humor ethanol levels. Am J Forensic Med Pathol 1993;14(4):303-8.