درمان دارویی فیستول‌های حلقی- پوستی پس ازعمل لارنژکتومی با ترکیب فنی توئین، کلیندامایسین، اسید استیک و دگزامتازون در بیماران مبتلا به کانسر لارنکس در بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال‌های 1380-1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گوش، گلو و بینی.گروه گوش، گلو و بینی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

2 دستیار گوش، گلو و بینی. گروه گوش، گلو و بینی، بیمارستان امام خمینی اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فیستول حلقی- پوستی شایع­ترین عارضه (7/8 -22درصد) عمل لارنژکتومی می­باشد. علی­رغم درمان­های مختلف شامل فلپ­های لوکال، ناحیه­ای و دوردست، روش ایده­آل برای بستن فیستول فارنگوکوتانئوس، همچنان مورد بحث می­باشد.                                                                                                                                 
روش بررسی: در این مطالعه، گروه مورد (8  نفر) به صورت آینده­نگر از میان 50 بیمار طی سال­های 1380 تا 1387 و گروه کنترل (19 نفر) به صورت گذشته­نگر از میان 130 پرونده  طی سال­های 1370تا1379 که به علت کانسر لارنکس در بیمارستان امام­خمینی اهواز تحت عمل توتال لارنژکتومی قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. همه بیماران گروه مورد تحت درمان آنتی بیوتیکی، شستشوی روزانه زخم با محلولی از کلیندامایسین، اسیداستیک، دگزامتازون و فنی تویین و تعویض پانسمان 4 بار در روز تا کنترل و بهبودی فیستول قرار گرفتند.
یافته­ها: در گروه مورد و بیمار به ترتیب، 8 (16درصد) و 19 بیمار (14درصد) دچار فیستول حلقی- پوستی گردیدند. در گروه مورد، 6 نفر قبل از عمل تحت رادیوتراپی قرار گرفته بودند (12درصد). متوسط زمانی شروع فیستول در گروه مورد  5/6  روز و در گروه کنترل 6/9 روز بود. و متوسط زمانی بهبود در گروه مورد 27 روز و در گروه شاهد 24 روز بود. در گروه مورد همه بیماران  به این روش درمانی پاسخ دادند و در گروه کنترل 2 بیمار نیازمند عمل جراحی برای ترمیم فیستول گردیدند.
نتیجه­­گیری: در این مطالعه نشان داده شد که فیستول­های بزرگ در بیماران با رادیوتراپی قبلی را هم می­توان با درمان­های غیرجراحی و با انجام مراقبت­های ویژه درمان نمود.   

کلیدواژه‌ها


1-Markou KD, Vlachtsis KC, Nikolaou AC, Petridis DG, Kouloulas AI, Daniilidis IC. Incidence and predisposing factors of pharyngocutaneous fistula formation after total laryngectomy. Is there a relationship with tumor recurrence? Eur Arch Otorhinolaryngol 2004;261(2):61-7.
2-Celikkanat S, Koç C, Akyol MU, Ozdem C.. Effect of blood transfusion on tumor recurrence and postoperative pharyngocutaneous fistula formation in patients subjected to total laryngectomy. Acta Otolaryngol 1995;115(4):566–8.
3-Natvig K, Boysen M, Tausjø J. Fistulae following laryngectomy in patients treated with irradiation. J Laryngol Otol 1993;107(12):1136-9.
4-Venegas MP, León X, Quer M, Matiño E, Montoro V, Burgués J. [Complications of total laryngectomy in relation to the previous radiotherapy]. Acta Otorrinolaringol Esp 1997;48(8):639-46. [Article in Spanish]
5-Önder T, Bekir A, Duygu E. Repair of a large Pharyngo-cutaneous fistula with the free dorsalis pedis flap. Eur J General Med 2007;4(1):39-43.
6-Volling P, Singelmann H, Ebeling O. [Incidence of salivary fistulas in relation to timing of oral nutrition after laryngectomy]. HNO 2001 ;49(4):276-82. [Article in German]
7-Grau C, Johansen LV, Hansen HS, Andersen E, Godballe C, Andersen LJ, et al. Salvage laryngectomy and pharyngocutaneous fistulae after primary radiotherapy for head and neck cancer: a national survey from DAHANCA. Head Neck 2003;25(9):7116.
8-Nakamizo M, Kamata S, Kawabata K, Nigauri T, Hoki K. [Pharyngo-cutaneous fistula after total laryngectomy]. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1997;100(2):213-9. [Article in Japanese]
9-Berry SM, Fischer JE. Classification and pathophysiology of enterocutaneous fistulas. Surg Clin North Am 1996;76(5):1009–18.
10-Smith TJ, Burrage KJ, Ganguly P, Kirby S, Drover C. Prevention of postlaryngectomy pharyngocutaneous fistula: The Memorial University experience. J Otolaryngol 2003;32(4):222–5.
11-Saki N, Nikakhlagh S, Kazemi M. Pharyngocutaneous fistula after laryngectomy: incidence, predisposing factors, and outcome. Arch Iran Med 2008;11(3):314-7.
12-Friedman M, Venkatesan TK, Yakovlev A, Lim JW, Tanyeri HM, Caldarelli DD.. Early detection and treatment of postoperative pharyngocutaneous fistula. Otolaryngol Head Neck Surg 1999;121(4):378–80.(