مقایسة نتـایج تجویز توأم آلندرونات و گلوکزآمین و گلوکزآمین به تنهایی در بهبـود علایم بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو مفصلی زانـو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه ارتوپدی. گروه ارتوپدی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری تخریب­کننده مفصلی شایع­ترین بیماری مفصلی در انسان و علت عمده ناتوانی مزمن در میان افراد مسن در کشورهای توسعه یافته است. با توجه به نقش گلوکز آمین به عنوان یک ماده محافظ غضروف در درمان استئوآرتریت، در این مطالعه اثر تجویز این دارو به تنهایی یا تجویز توأم با آلندرونات مقایسه شده است.
روش بررسی: 130 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو به طور تصادفی در دو گروه تجویز گلوکزآمین به تنهایی و ترکیب گلوکرآمین  وآلندرونات به مدت 12هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران در هفته­های 1,3,6,12 از نظر کارآیی درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای کارآیی، شدت درد، میزان خشکی مفصلی و میزان فعالیت فیزیکی، ودانسیتومتری مغز استخوان بود.
یافته­ها: شدت درد در هر دو گروه کاهش یافت و در هر دو گروه مشابه بود میزان خشکی مفصلی طی درمان در هر دو گروه کاهش یافت ولی این کاهش به صورت معناداری در گروه درمان توأم بیشتر بود(05/0P<) میزان عملکرد مفصلی نیز طی درمان افزایش معناداری داشته است بطوری که عملکرد مفصلی در مراحل آخر مطالعه در گروه دریافت ­کننده گلوکز آمین به تنهایی کمتر بود(05/0P<). در نهایت بررسیBMD بیماران نشان داد تحت درمان توأم دانسیتومتری مغز استخوان نیز بهبود داشته است و تفاوت معنادار وجود دارد (05/ 0 P<).
نتیجه­گیری: درمان توأم آلندرونات و گلوکز آمین نسبت به گلوکز آمین به تنهایی در بهبود خشکی مفصلی، عملکرد مفصلی و بهبود BMD در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مؤثر می­باشد اما از نظر درد در مفصل این دو نوع درمان مشابه می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Mankin HJ, Brandt KD. Biochemistry, metabolism and treatment of osteoarthritis. In: Moskowitz RW, Howell DS, Goldberg VM, Mankin HJ, et al (eds).Osteoarthritis:Diagnosis and medical/surgical management. 4nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007.109-19.
2-Houpt JB, McMillan R, Wein C, Paget-Dellio SD. Effect of glucosamine hydrochloride in the treatment of pain of osteoarthriris of the knee. J Rheumatol 1999;26(11):2423-30.
3-Luke R. Bucci F. Nature and treatment optiom of osteoarthritis. ACA J Chirop 2003;162(2):251-6.
4-McAlindon T, Formica M, LaValley M, Lehmer M, Kabbara K. Effectiveness of glucosamine for symptoms of knee osteoarthritis: results from an internet-based randomized double-blind controlled trial. Am J Med 2004;117(9):643-9.
5-Cibere J, Kopec JA, Thorne A, Singer J, Canvin J, Robinson DB, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled glucosamine discontinuation trial in knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2004;51(5):738-45.
6-Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, Klein MA, O'Dell JR, Hooper MM, et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354(8):795-808.
7-Qui GX, Gao SN, Giacovelli G, Rovati L, Setnikar I.. Efficacy and safety of glucosamine sulfate versus ibuprofen in patient with knee osteoarthritis. Arzneimittelforschung 1998;48(5):469-74.
8-Carbone LD, Nevitt MC, Wildy K, Barrow KD, Harris F, Felson D, et al. The relationship of antiresorptive drug use to structural findings and symtoms of knee osteoartritis.  Arthritis Rheum 2004;50(11):3516-25.
9-Hayami T, Pickarski M, Wesolowski GA, McLane JT, Bone A, Destefano J, et al. The role of subchondral bone remodeling in osteoarthritis: reduction of cartilage degeneration and prevention of osteophyte formation by alendronate in the rat anterior cruciate ligament transection model. Arthritis Rheum 2004;50(4):1193-206.
10-Heisel J, Forster KK. [Therapy of osteoarthritis crystalline glucosamine sulphate/a review of the clinical efficacy]. Arzneimittelforschung 2007;57(4):203-17. [Article in German]
11-Distler J, Anguelouch A. Evidence–based practice: review of clinical evidence on the efficacy of glucosamine and chondroitin in the treatment of osteoarthritis. J Am Acad Nurse Pract 2006;18(10):487-93.
12-Chu SC, Yang SF, Lue KH, Hsieh YS, Lee CY, Chou MC, et al. Glucosamine sulfate suppresses the expressions of urokinase plasminogen activator and inhibitor and gelatinases during the early stage of osteoarthritis. Clin Chim Acta 2006;372(1-2):167-72.
13-Distler J, Anguelouch A. Evidence-based practice: review of clinical evidence on the efficacy of glucosamine and chondroitin in the treatment of osteoarthritis. J Am Acad Nurse Pract.2006;18(10):487-93.
14-Moroni A, Faldini C, Hoang-Kim A, Pegreffi F, Giannini S. Alendronate improves screw fixation in osteoporotic bone. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(1):96-101.