دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 120، مرداد و شهریور 1398 
1. بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

صفحه 225-231

فرخ سواددار؛ احمد کچویی؛ مژده بهادرزاده؛ مصطفی واحدیان؛ عنایت اله نوری؛ فاطمه امیرکانیان؛ محمدمهدی شاطر؛ علی اکبر محمدی


7. مقایسه امواج مغزی زوجین دارای سبک شخصیت اضطرابی با افراد عادی

صفحه 275-285

رویا کیانی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی