نویسنده = حمید رجبی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 481-490

اکبر قلاوند؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی


2. بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی تداومی بر سطوح مقاومت به انسولین، نیتریک اکساید و برخی از پروفایل های لیپیدی موش های نر دیابتی ویستار

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 401-413

حمید ملکشاهی نیا؛ محمدرضا دهخدا؛ اکرم آهنگر پور؛ حمید رجبی


3. تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 631-642

حمید رجبی؛ عادل دنیایی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا