دوره و شماره: دوره 17، شماره 5 - شماره پیاپی 116، بهمن و اسفند 1397، صفحه 457-571 
مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس

صفحه 569-571

10.22118/jsmj.2019.157849.1521

شاهین گوهرپی؛ نرگس روزبهفر؛ شیرین تجلی؛ محمد مهرآور؛ خدیجه گیم اهواز؛ محمدحسین حقیقی زاده


بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی

صفحه 491-501

10.22118/jsmj.2019.158941.1540

آوا ابوالقاسم روشنی؛ الناز ترتیفی؛ منیژه جمشیدی؛ سیده فاطمه شیخ الاسلامی؛ علی محمد هادیان فرد