بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: یک مرور نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش از پایه‌های اساسی در توسعه جوامع محسوب می‌گردد، به طوری که هیچ‌گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه تحقیقات امکان‌پذیر نیست. از طرفی دانشگاه‌ها مهم‌ترین محل تولید علم محسوب می‌شوند و از این‌رو ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از عوامل مؤثر در پیشرفت جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است.
روش کار:در این مرور نظام‌مند ابتدا با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Magiran، Noormags، سامانه دانش گستر برکت، Civilica، SID، ISI Web Of Science، PubMed، Scopus، Science Direct و موتورهای جستجو Google scholar و Elmnet با استفاده از کلیدواژه‌های استاندارد، همۀ مقالات منتشر شده مرتبط بدون اعمال محدودیت زمانی جستجو شدند. در مجموع 110 مدرک بازیابی شد. با حذف 100 مدرک غیرمرتبط، تکراری و غیر قابل استفاده 10 مقاله پس از کنترل کیفی وارد مطالعه شد.
نتایج: در این مطالعه 9 طبقه موضوعی موانع انجام پژوهش استخراج گردید که موانع آموزشی بالاترین موانع و موانع امکاناتی پایین‌ترین موانع بودند. سایر موانع به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: مالی، علمی، فرهنگی-اجتماعی، فردی، مدیریتی-سازمانی، حرفه‌ای، راهبردی-سیاست‌گذاری.
نتیجه‌گیری: بسیاری از موانع گزارش شده عملکرد نظام آموزشی قبل از دانشگاه و نظام آموزشی دانشگاه را در بر می‌گیرد. آماده سازی افراد در نظام آموزشی قبل از دانشگاه، تربیت علمی و فرهنگی افراد برای انجام امور پژوهشی و اتخاذ راهکارهای لازم در نظام آموزشی دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد. همچنین اصلاح راهبردها و قوانین رایج در حوزه پژوهش برای تسهیل انجام پژوهش و فراغت خاطر مادی و معنوی پژوهشگران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1-Alibeik MR, Bagheri Z, Mohaghegh N, Haghani H. Methodology Of Tehran University Of Medical Sciences Articles Indexed In PubMed: 2012. Journal of PayavardSalamat 2015; 9(2): 162-179.
2-Sadeghi S, Tohidnia MR , Heydarheydari S, Golchinnia N, Sohrabi N. A survey on barriers in performing research activities from the perspective of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences, 2011. J Clin Res ParamedSci 2014; 2(4): 243-250.
3-Samieerad F, Ghasemi Z. Research Accountability of Faculty Members at Qazvin University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development 2014; 7(14): 59-71. 
4-Mir Ghafari SH, Nazari H, Motezaker M. A survey of effective barries on research acctivities in viewpoint of faculty members of Urmia university of medical sciences, 2010. The journal of Urmia university of medical sciences 2012; 10(6):858-866.
5-Hajsalehi E, Soltani R, SharifiradGh. Research barriers from the viewpoint of faculty members Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health System Research 2014; 10(1):98-105.
6-Safdari R, Ghazisaeidi M, Ehtesham H, Robiaty M, Ziaee N. Barriers to Research in Medical Sciences from the Viewpoint of Faculty Members of Birjand University of Medical Sciences in 2012. J RafsanjanUniv Med Sci 2016; 15(6): 515-26.
7-EbrahimZade F, Ghorbani M, Almasi A. The assessment of barriers to research from the viewpoint of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences and relationship to research performance of them.scientific magazine yafte 2016; 18(1):28-41.
8-Abedini SA, Abedini SE, Kamal Zadeh H, Momeni E, Zare Sh. Faculty Members of Hormozgan Medical College Points of Views about Research Barriers. journal of Dena 2009; 4(1,2):52-58.
9-Badrizadeh A, Gholami Y, Birjandi M, Beiranvand G, Mahooti F. Barriers to research from viewpoint of faculty members of Lorestan university of medical sciences. yafte. 2009; 11 (3):93-100.
10-Darabi SH, Koohpaii A, Yoosefi MH, KomeiliMovahed T, Ahmari Tehran H, Rahmani M. A survey of the severity of research problems before and after administrstive and management interventions in viewpoint of faculty members and researchers if Qom university of medical sciences, 2004-2008. Journal of Qom university of medical sciences 2009; 3(3):37-43.
11-Karimian Z, Sabaghian Z, Saleh Sedghpoor B. Barriers and challenges of research and science generating in medical universities. Iranian Higher Education Quarterly Journal 2011; 3(4):36-63.
12-Esmaeil F, Amani F, MolaviTaleghani Y, Fathi A, Kahnamouei-aghdam F, Fatthzadeh-Ardalani GH. Research barriers from the viewpoint of faculty members and students of Ardabil University of Medical Sciences, Iran, 2014. International Journal of  Research in Medical Sciences 2015; 4(6): 1926-1932.
13-Sohrabi Z, Farajolahi M. Research barriers from viewpoints of faculty members of Iran university of medical sciences. Journal of Medical Council of Iran 2009; 27(2):175-178.
14-SotodehAsl N, Ghorbani R, Rashidy-Pour A. Viewpoints of faculty members of Semnan University of Medical Sciences about research barriers . koomesh 2014; 16(1) :1-7.
15-Koorki M, Mahjub H, Sheikh N. Study of the Academic Members Attitude about Main Factors of Not Approaching to Scientific Writing in Hamadan University of Medical Sciences. Sci J Hamadan Univ Med Sci . 2008; 14 (4):59-63.
16-Karimi A, Mehdipour Y, Mohammadpour A, Pirozanfar S. Barriers to Research: the Viewpoint of Faculty Members of Zahedan University of Medical Sciences. Health Information Management 2011; 7(4): 467-474.
17-Fazlolahi S. Exploration and classification of  barriers to science production from viewpoints of faculty members of Qom province’s universities. Marifat 2009; 18(141): 128-142.
18-Merghati-KhoeiE, Zareie F, Dastoorpour M, Rimaz SH, Bayat AR. Exploring The Teaching and Learning Approaches from the viewpoint of Postgraduate Students. Journal of Health Education and Health Promotion 2013; 1(3). 67-82.
19-YazdiMoghadam H, Mohammadi E. Investigating the causes of  not applicable  results and findings of nursing research to promote education. Quarterly of The Horizon of Medical Sciences 2007; 13(4): 66-73.
20-Dastoorpoor M, Moradi M, Estebsari F, Zolala F. Mentors' and Postgraduate Students' Perception about Characteristics of Effective Education, Kerman University of Medical Sciences, Iran. Journal of Medical Education Development Center 2016; 12(4):626 -643.
21-Identifying and prioritizing the barriers to research: the case study of  research centers of Ministry of Science, Research and Technology. Journal of Science & Technology Policy 2013; 6(1): 36-48.
22- Heidari-Soureshjani S, Mobasheri M, Drees F, Mohammadi S, Kazemi -Vardanjani AR. Study of barriers to preparation, administration and utilization of research findings from viewpoints of faculty members and active experts in research area in Shahrekord University of Medical Sciences. J ShahrekordUniv Med Sci 2016; 18(2): 72-81.