بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اندودانتیکس،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز ،ایران

2 گروه اندوداتیکس،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز،ایران

3 گروه اندودانتیکس،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،اهواز،ایران

چکیده

مقدمه: موفقیت درمان ریشه دندان به عواملی مانند پاکسازی شیمیایی کانال ریشه با محلولهای شستشودهنده بستگی دارد که این محلولها ممکن است موجب تغییر ویژگی های عاج دندان از جمله سختی آن شود که هنوز بطور وسیعی بررسی نشده است از همین رو در این مطالعه به بررسی تاثیر محلول های شستشودهنده اندودنتیک رایج وجدید بر میکروهاردنس عاج ریشه دندان پرداختیم.
روش کار: ریشه های50 دندان پرمولار تک ریشه دریک سوم میانی ریشه دندان عرضی برش داده شدند. قطعه اپیکالی در رزین آکریلی ثابت و پالیش شد. نمونه ها به 5 گروه بر اساس نوع محلول شست و شو دهنده تقسیم شدند: 5.25% NaOCl، CHX 2% تتراکلین، هیپوکلین و کلراکسترا. مقادیر میکروهاردنس نمونه ها قبل و بعد ازغوطه وری در محلولها بر اساس معیار ویکرز اندازه گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS-20 و ازمون های Pair T Test و آنالیز واریانس One Way ANOVA استفاده شد.
نتایج: مقادیر میکروهاردنس عاج ریشه دندان بعد از غوطه وری در همه گروه ها بجز CHX بطورمعناداری کاهش یافته بود (p< 0.05). بیشترین کاهش میکروهاردنس عاج ریشه دندان مربوط به NaOCl بود و تتراکلین و هیپوکلین و کلراکسترا با اختلاف کمی بعد از NaOCl قرار داشتند که اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود (p > 0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج محلول های شستشودهنده اندودنتیک جدید میکروهاردنس عاج ریشه دندان را پس از شستشو به اندازه ای که NaOCl 5.25% کاهش می‌داد، کاهش دادند. محلول CHX 2% برمیکروهاردنس عاج ریشه دندان بی تاثیر بود.

کلیدواژه‌ها


1-Pascon FM, Kantovitz KR, Sacramento PA, Nobre-dos-Santos M, Puppin-Rontani RM. Effect of sodium hypochlorite on dentine mechanical properties. A review. J Dent. 2009; 37 (12): 903-8.
2-Machnick TK, Torabinejad M, Munoz CA, Shabahang S. Effect of MTAD on flexural strength and modulus of elasticity of dentin. J Endod. 2003; 29 (11): 747-50.
3-Ravinanthanan M, Hegde MN, Shetty V, Kumari S. Critical concentrations of surfactant combination regimens with MTAD™ on vancomycin-sensitive Enterococcus faecalis. Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ). 2017; 1 (2): 124.
4- Hargreaves Kenneth M, Cohen Stephen. Cohen`s Pathways of the pulp. Tenth Edition. Missouri: Mosby; 2011.
5-Mohammadi Z, Mombeinipour A, Giardino L, Shahriari S. Residual antibacterial activity of a new modified sodium hypochlorite-based endodontic irrigation solution. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16 (4): e588-92.
6-Williamson AE, Cardon JW, Drake DR. Antimicrobial and tissue dissolving capabilities of different Naocl concentrations. J Endod 2009; 35(1): 95-7.
7-Palazzi F, Morra M, Mohammadi Z, Grandini S, Giardino L. Comparison of the surface tension of 5.25% sodium hypochlorite solution with three new sodium hypochlorite-based endodontic irrigants. Int Endod J. 2012; 45 (2): 129-35.
8-Patil CR, Uppin V. Effect of endodontic irrigating solutions on the microhardness and roughness of root canal dentin: an in vitro study. Indian J Dent Res. 2011; 22 (1): 22-7.
9-Tartari T, Vila Nova de Almeida B, Carrera Silva Júnior JO, Facíola Pessoa O. A new weak chelator in endodontics: effects of different irrigation regimens with etidronate on root dentin microhardness. International journal of dentistry. 2013; 2013: 1-7.
10-Giardino L, Ambu E, Becce C, Rimondini L, Morra M. Surface tension comparison of four common root canal irrigants and two new irrigants containing antibiotic. J Endod. 2006; 32 (11): 1091-3.
11-Ingle, Bakland and Baumgartner. Ingle’s Endodontic. 6 th ed. Hamilton; Be Decker. 2008.
12-Neglia R, Ardizzoni A, Giardino L, Ambu E, Grazi S, Calignano S, et al. Comparative in vitro and ex vivo studies on the bactericidal activity of Tetraclean, a new generation endodontic irrigant, and sodium hypochlorite. New Microbiol. 2008; 31 (1): 57-65.
13-Ari H, Erdemir A, Belli S. Evaluation of the effect of endodontic irrigation solutions on the microhardness and the roughness of root canal dentin. J Endod. 2004; 30 (11): 792-5.
14-Fuentes V, Toledano M, Osorio R, Carvalho RM. Microhardness of superficial and deep sound human dentin. J Biomed Mater Res A. 2003; 66 (4): 850-3.
15-Oliveira LD, Carvalho CA, Nunes W, Valera MC, Camargo CH, Jorge AO. Effects of chlorhexidine and sodium hypochlorite on the microhardness of root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104 (4): e125-8.
16- Erdemir A, Eldeniz AU, Belli S. Effect of the gutta-percha solvents on the microhardness and the roughness of human root dentine. J Oral Rehabil. 2004; 31 (11): 1145-8.
17- Slutzky-Goldberg I, Maree M, Liberman R, Heling I. Effect of sodium hypochlorite on dentin microhardness. J Endod. 2004; 30 (12): 880-2.
18-Garcia AJ, Kuga MC, Palma-Dibb RG, So MV, Matsumoto MA, Faria G, et al. Effect of sodium hypochlorite under several formulations on root canal dentin microhardness. J Investig Clin Dent. 2013; 4 (4): 229-32.
19-Cruz-Filho AM, Sousa-Neto MD, Savioli RN, Silva RG, Vansan LP, Pecora JD. Effect of chelating solutions on the microhardness of root canal lumen dentin. J Endod. 2011; 37 (3): 358-62.
20-Poggio C, Dagna A, Colombo M, Rizzardi F, Chiesa M, Scribante A, et al. Decalcifying effect of different ethylenediaminetetraacetic acid irrigating solutions and tetraclean on root canal dentin. J Endod. 2012; 38 (9): 1239-43.