مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیوترابی (گرایش ارتوپد ) دکتراphdاستادیار اهواز دانشکده توانبخشی

2 فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 فیزیوتراپی

4 مرکز تحقیقات عضلانی_ اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران

5 فیزیوتراپی، توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

6 گروه آمار و اپیدمیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: کمردرد یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی است که 80 درصد افراد در طول زندگی خود تجربه می کنند. تعادل و ثبات وضعیتی شرط لازم برای انجام فعالیت های روزمره و زندگی است. یکی از روش های کاربردی برای بررسی تعادل پویا و ثبات وضعیتی استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس است.
روش بررسی: دراین مطالعه که 24 فرد سالم و 24 فرد مبتلا به کمردرد مزمن اختصاصی شرکت داشتند ، شاخص های ثبات وضعیتی(APSI،MLSI،OSI) از طریق دستگاه بایودکس در وضعیت ایستاده بر روی یک پا بررسی شد.
یافته ها: طبق نتایج مطالعه حاضر دوگروه در انحراف معیار متغیرهای شاخص ثبات وضعیتی مجموع و داخلی _ خارجی، تفاوت معنادار وجود داشته که نشان دهنده عملکردثباتی بهتر گروه سالم نسبت به گروه مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی در این دو جهت می باشد.
نتیجه گیری: وجوداختلاف در صفحه فرونتال می تواند به علت نقش مهم عضلات ابداکتور هیپ درهنگام حفظ تعادل در وضعیت ایستاده بر روی یک پا و عملکردهای داینامیکی مانند راه رفتن باشد. عضله گلوتئوس مدیوس نقش ابداکتورهیپ و ثبات دهنده لگن در صفحه فرونتال را برعهده دارد. ازسوی دیگر براساس مطالعات گذشته ضعف عضله گلوتئوس مدیوس در افراد مبتلا به کمردردمزمن اختصاصی شایع می باشد، که وجود این موارد می تواند موید اختلاف معنادار در صفحه فرونتال باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Teyhen DS, Flynn TW, Childs JD, Abraham LD. Arthrokinematics in a subgroup of patients likely to benefit from a lumbar stabilization exercise program. Phys Ther. 2007;87(3):313-25.
2-Ahmadi A, Maroufi N, Behtash H, Zekavat H, Parnianpour M. Kinematic analysis of dynamic lumbar motion in patients with lumbar segmental instability using digital videofluoroscopy. Eur Spine J. 2009;18(11):1677-85.
3-Punakallio A. Balance abilities of workers in physically demanding jobs: With special reference to firefighters of different ages: National Emergency Training Center; 2005.
4-Salavati M, Bagheri H, Ebrahimi Takamjani E, Mobini B. Comprative  study of biodex dynamic balance and limit of stability test in normal subject and patient with chronic low back pain. RJMS. 2003; 9 (32) :699-708
5-Nies N, Sinnott PL. Variations in balance and body sway in middle-aged adults. Subjects with healthy backs compared with subjects with low-back dysfunction. Spine. 1991;16(3):325-30.
6-Alexander KM, Kinney LaPier TL. Differences in static balance and weight distribution between normal subjects and subjects with chronic unilateral low back pain. Journal of orthopaedic & sports physical therapy. 1998;28(6):378-83.
7-Ruhe A, Fejer R, Walker B. Center of pressure excursion as a measure of balance performance in patients with non-specific low back pain compared to healthy controls: a systematic review of the literature. European Spine Journal. 2011;20(3):358-68.
8-Bellew JW, Panwitz BL, Peterson L, Brock MC, Olson KE, Staples WH. Effect of acute fatigue of the hip abductors on control of balance in young and older women. Arch Phys Med Rehabil. 2009;90(7):1170-5.
9-da Silva RA, Vieira ER, Cabrera M, Altimari LR, Aguiar AF, Nowotny AH, et al. Back muscle fatigue of younger and older adults with and without chronic low back pain using two protocols: A case-control study. J Electromyogr Kinesiol. 2015;25(6):928-36.
10-da Silva RA, Arsenault AB, Gravel D, Larivière C, de Oliveira E. Back muscle strength and fatigue in healthy and chronic low back pain subjects: a comparative study of 3 assessment protocols. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(4):722-9.
11-Salavati M, Moghadam M, Ebrahimi I, Arab AM. Changes in postural stability with fatigue of lower extremity frontal and sagittal plane movers. Gait posture. 2007;26(2):214-8.
12-Pereira HM, de Campos TF, Santos MB, Cardoso JR, de Camargo Garcia M, Cohen M. Influence of knee position on the postural stability index registered by the Biodex Stability System. Gait Posture. 2008;28(4):668-72.
13-Negahban H, Etemadi M, Naghibi S, Emrani A, Yazdi MJS, Salehi R, et al. The effects of muscle fatigue on dynamic standing balance in people with and without patellofemoral pain syndrome. Gait posture. 2013;37(3):336-9.
14-Cooper NA, Scavo KM, Strickland KJ, Tipayamongkol N, Nicholson JD, Bewyer DC, et al. Prevalence of gluteus medius weakness in people with chronic low back pain compared to healthy controls. Eur Spine J. 2016;25(4):1258-65.
15-Hwang W, Jang JH, Huh M, Kim YJ, Kim SW, Hong IU, et al. The effect of hip abductor fatigue on static balance and gait parameters. Phys Ther Rehabil Sci. 2016;5(1):34-9.
16-Tak S, Lee Y, Choi W, Lee G. The effects of active release technique on the gluteus medius for pain relief in persons with chronic low back pain. Phys Ther Rehab Sci. 2013;2(1):27-30.