تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2 (SVCT2) نقش مهمی در انتقال اسید اسکوربیک به تارهای کند انقباض دارد. با توجه به اهمیت اسید اسکوربیک در تارهای عضلانی و نقش SVCT2 در انتقال این ویتامین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی بر سطح اسید اسکوربیک سرمی و بافتی و SVCT2 در عضله سولئوس رت های آزمایشگاهی بود.
روش کار: در تحقیق تجربی حاضر 10 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات به صورت 6 هفته دویدن هوازی روی تریدمیل، 5 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت 40-20 دقیقه در روز، با سرعت 20-10 متر در دقیقه انجام شد. بافت هموژن شده عضله سولوئوس و سرم به منظور بررسی اثر ورزش بر متابولیسم اسید اسکوربیک بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد (05/0 ≥P).
نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح SVCT2 عضله سولئوس و همچنین سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضلانی در دو گروه تمرین و کنترل وجود نداشت (05/0 < P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که 6 هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضلانی و سطح SVCT2 عضلانی در رت های آزمایشگاهی ندارد و عضله کندانقباض رت‌های سالم محدودیتی در برداشت اسید اسکوربیک سرمی و تأمین اسید اسکوربیک مورد نیاز خود ندارد.

کلیدواژه‌ها


1-Shukla V, Singh B, A.A.Mahdi, Pandey S. Significance Of Ascorbate In Trans-Plasma Membrane Electron Transport In Health And Disease Of Humans: Review. International Journal of Scientific and Innovative Research. 2014;;2(1):1-11.
2-Mandl J, Szarka A, Banhegyi G. Vitamin C: update on physiology and pharmacology. British journal of pharmacology. 2009;157(7):1097-110.
3-Grosso G, Bei R, Mistretta A, Marventano S, Calabrese G, Masuelli L, et al. [Frontiers in Bioscience 18, 1017-1029, June 1, 2013] Effects of Vitamin C on health: a review of evidence. Frontiers in bioscience. 2013;18:1017-29.
4-Chen L, Jia R-h, Qiu C-j, Ding G. Hyperglycemia inhibits the uptake of dehydroascorbate in tubular epithelial cell. American journal of nephrology. 2005;25(5):459-65.
5-Lindblad M, Tveden-Nyborg P, Lykkesfeldt J. Regulation of vitamin C homeostasis during deficiency. Nutrients. 2013;5(8):2860-79.
6-Wu X, Iguchi T, Hirano J, Fujita I, Ueda H, Itoh N, et al. Upregulation of sodium-dependent vitamin C transporter 2 expression in adrenals increases norepinephrine production and aggravates hyperlipidemia in mice with streptozotocin-induced diabetes. Biochemical pharmacology. 2007;74(7):1020-8.
7-Savini I, Rossi A, Pierro C, Avigliano L, Catani M. SVCT1 and SVCT2: key proteins for vitamin C uptake. Amino acids. 2008;34(3):347-55.
8-Daruwala R, Song J, Koh WS, Rumsey SC, Levine M. Cloning and functional characterization of the human sodium‐dependent vitamin C transporters hSVCT1 and hSVCT2. FEBS letters. 1999;460(3):480-4.
9-Wang Y, Mackenzie B, Tsukaguchi H, Weremowicz S, Morton CC, Hediger MA. Human vitamin C (L-ascorbic acid) transporter SVCT1. Biochemical and biophysical research communications. 2000;267(2):488-94.
10-Kuo S-M, MacLean ME, McCormick K, Wilson JX. Gender and sodium-ascorbate transporter isoforms determine ascorbate concentrations in mice. The Journal of nutrition. 2004;134(9):2216-21.
11-Sandoval D, Ojeda J, Low M, Nualart F, Marcellini S, Osses N, et al. The vitamin C transporter SVCT2 is down-regulated during postnatal development of slow skeletal muscles. Histochemistry and cell biology. 2013;139(6):887-94.
12-Low M, Sandoval D, Avilés E, Pérez F, Nualart F, Henríquez JP. The ascorbic acid transporter SVCT2 is expressed in slow-twitch skeletal muscle fibres. Histochemistry and cell biology. 2009;131(5):565-74.
13-Gess B, Lohmann C, Halfter H, Young P. Sodium‐dependent vitamin C transporter 2 (SVCT2) is necessary for the uptake of L‐ascorbic acid into Schwann cells. Glia. 2010;58(3):287-99.
14-Campos E, Jarrete A, Araujo H, Cayres S, Neto JC, Luciano E. Effect of swimming training on stress-related metabolic parameters of diabetic and non-diabetic rats. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. 2014;19(2):195.
15-Savini I, Rossi A, Catani MV, Ceci R, Avigliano L. Redox regulation of vitamin C transporter SVCT2 in C2C12 myotubes. Biochemical and biophysical research communications. 2007;361(2):385-90.
16-Sandoval Silva DA. Estudio de la expresión y localización subcelular del transportador de vitamina C (SVCT2) en fenómenos de plasticidad del músculo esquelético. 2012.
17-Krause M, Rodrigues-Krause J, O’Hagan C, Medlow P, Davison G, Susta D, et al. The effects of aerobic exercise training at two different intensities in obesity and type 2 diabetes: implications for oxidative stress, low-grade inflammation and nitric oxide production. European journal of applied physiology. 2014;114(2):251-60.
18-Meznaric M, Cvetko E. Size and proportions of slow-twitch and fast-twitch muscle fibers in human costal diaphragm. BioMed Research International. 2016;2016.
19-Kim DY, Jung SY, Kim CJ, Sung YH, Kim JD. Treadmill exercise ameliorates apoptotic cell death in the retinas of diabetic rats. Molecular medicine reports. 2013;7(6):1745-50.
20-Rodrigues B, Figueroa DM, Mostarda CT, Heeren MV, Irigoyen M-C, De Angelis K. Maximal exercise test is a useful method for physical capacity and oxygen consumption determination in streptozotocin-diabetic rats. Cardiovascular diabetology. 2007;6(1):38.
21-Steinbacher P, Eckl P. Impact of oxidative stress on exercising skeletal muscle. Biomolecules. 2015;5(2):356-77.