دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 115، مهر و آبان 1397 
قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات

صفحه 355-365

10.22118/jsmj.2018.148380.1460

زهرا فرزانگان؛ منصور ذبیح زاده؛ جعفر فتاحی اصل؛ سید مختار حسینی؛ محسن سرکاریان؛ محمد مومن غریب وند