دوره و شماره: دوره 10، شماره 6 - شماره پیاپی 75، بهمن و اسفند 1390 
بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 595-604

10.22118/jsmj.2012.55099

حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ ناهید شهبازیان؛ مریم حقیقی؛ مهدی خدادادی


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ

صفحه 605-613

10.22118/jsmj.2012.55100

مریم بیدار؛ مریم قره‌چاهی؛ فاطمه شهرامی؛ کتایون صفری ملک‌آبادی؛ مریم فرقانی


تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن

صفحه 647-655

10.22118/jsmj.2012.55131

سیف‌الله جهانتابی‌نژاد؛ حمید‌رضا رستمی؛ محمد خیاط‌زاده ماهانی؛ حسین کریمی؛ ثریا رهبر


بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز

صفحه 657-664

10.22118/jsmj.2012.55137

محمود راهدار؛ بابک وزیریان؛ مریم غلامی؛ صبا گرشاسبی


گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام

صفحه 693-698

10.22118/jsmj.2012.55161

محمود جهانگیرنژاد؛ ساعده عطارباشی مقدم؛ علی لطفی؛ ابراهیم عینی