بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة ارزشیابی استاد توسط دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش­های رایج ارزشیابی اساتید در دانشگاه­ها نظرخواهی از دانشجویان با استفاده از پرسش­نامه است. مطالعة حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پرسش­نامة ارزشیابی استاد، توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور انجام گرفته است.
روش بررسی: در مطالعه­ای مقطعی، روایی و پایایی پرسش­نامة ارزشیابی استاد مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با بهره­گیری از نظرات 70 عضو هیأت علمی با سابقه و همچنین 5420 پرسش­نامة تکمیل شده توسط دانشجویان انجام گرفت. برای بررسی پایایی از دو شیوة همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه­سازی استفاده شد. روایی پرسش­نامة مزبور به سه شیوة روایی سازه (تحلیل عاملی)، روایی همزمان و روایی محتوا، بررسی گردید. داده­ها با نرم­افزار SPSS-15  تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: نتیجة تحلیل عوامل، بیانگر وجود دو عامل توانمندی علمی و     مهارت­های تدریس در این پرسش­نامه بود که مجموعاً 69/67 درصد از واریانس کل را تبیین می­نمودند. در روایی همزمان ضریب همبستگی بین میانگین 14 سؤال اول پرسش­نامه با سؤال 15 مقدار 827/0 به­دست آمد. در بررسی روایی محتوا ضریب روایی کل سؤال­های پرسش­نامه 920/0 به­دست آمد. بررسی همسانی درونی سؤال­ها نشان داد که تمام سؤال­های پانزده­گانة پرسش­نامه همبستگی بالایی دارند. ضریب آلفای کرونباخ  947/0 و پایایی دو نیمه­کردن آزمون  884/0 بود.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد پرسش­نامة مورد بررسی از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده و ابزار مناسبی برای ارزشیابی استاد در دانشگاه است.
م ع پ 1390؛‌10(6): 583- 593
 

کلیدواژه‌ها


1-Tanya N, Beran TN, Rokosh JL. Instructors' perspectives on the utility of student ratings of instruction. Instr Sci. 2009; 37: 171-84.
2-Seif A. Measuring methods and instructional evaluation. Tehran: Nashre Duran; 1995.
3-Seldin P. The use and abuse of student ratings of professors. The Chronicle of Higher Education. 1993; 39: 40-4.
4-Mason PM, Steagall JW, Fabritius MA. Student evaluations of faculty: A new procedure for using aggregate measures of performance. Economics of Education Review. 1995; 14(4): 403-16.
5-Karamdoust NA. An investigation on the relation between students' ratings of the faculty, and GPA of course taught by the faculty members in the Faculty of psychology and education from 1999-2002. Journal of Psychology & Education. 2004; 34(1): 57-76.
6-Delavar A, Zahracar K. Sanjesh va andazehgiri da ravanshenasi. Tehran: Nashre Arsabaran; 1387: 156-202. ch. 1.
7-Costin F, Greenough WT, Menges RJ.Student ratings of college teaching: Reliability, validity, and usefulness. Review of Educational Research. 1971; (41)5: 511-35.
8-Abbott RD, Perkins D. Reliability and validity evidence for scales measuring dimensions of student ratings of instruction. Educational and Psychological Measurement. 1982; 42(2): 563-9.
10-Kulik JA. Student ratings: Validity, utility, and controversy. New Directions for Institutional Research.  2001; 109: 9-24.
11-Beckman TJ, Cook DA, Mandrekar JN. What is the validity evidence for assessments of clinical teaching?. J Gen Intern Med. 2005; 20: 1159-64.
12-Adhami A, Nakhaee N, Fasihi Harandi T, Fattahi Z. Preliminary assessment of the validity and reliability of the evaluation questionnaires by the students regarding methods of the faculty members of Kerman university of medical sciences in 2002-2003. Journal of Medical Education Center. 2005; 1(2): 121-9. 
13-Wachtel HK. Student evaluation of college effectiveness: A brief review. Assessment and Evaluation in Higher Education. 1998; 23(2): 191-211.
14-Santos RA. Cronbach's alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of Extension. 1999; 37(2): 35-9.
15-Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res. 1986; 35(6): 382-5.
16-Polit DF, Beck CT. The content validity index: Are you sure you know what's being reported?. Research  in Nursing & Health. 2006; 29: 489-97.
17-Tagharrobi Z,  Tagharrobi L,  Sharifi K,  Sooki Z. Psychometric evaluation of the life satisfaction index-Z (LSI-Z) in an iranian elderly sample. Payesh. 2011; 10: 5-13.
18-Scanlan CL. Reliability and validity of a student scale for assessing the quality of internet-based distance learning.Online Journal of Distance Learning Administration. 2003; 6(3). Available from: http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/scanlan63.html
19-Lin WY, Atkins DW, Meng QM. A cross-cultural investigation into students’ evaluation of university teaching. CUHK Education Journal. 2005; 22(2): 291-304.
20-Safaee A, Dehkordi Moghimi B, Tabatabaei SHR. Reliability and validity of the QLQ-C30 questionnaire in cancer patients. Armaghane Danesh. 2007; 12(2): 79-87.
21-Moshki M, Ghofranipour F, Azadfallah P, Hajizadeh E. Validity and reliability of the multidimensional health locus of control (Form B) scale in iranian medical students. The Journal of Ofogh-E-Danesh. 2006; 12(1): 33-42.
22-Onwuegbuzie AJ, Daniel LG, Collins KMT. A meta-validation model for assessing the score-validity of student teaching evaluations. Qual Quant. 2009; 43: 197-209.
23-Test MA, Greenberg JS, Long JD, Brekke JS, Burke SS. Construct validity of a measure of subjective satisfaction with life of adults with serious mental illness.  Psychiatr Serv. 2005; 56: 292-300.  
24-Ebrahimi A, Neshatdoost HT, Kalantari M, Molavi H, Asadollahi GHA. Factor structure, reliability and validity of religious attitude scale. Journal of Fundamentals of Mental Health Summer. 2008; 10(38): 107-16.
25-Ghaffari M,  Niknami  SH,  Kazemnejad  A,  Mirzae  E,  Ghofranipour  F. Designing and validating 10 conceptual scales to prevent HIV among adolescents. Behbood. 2007; 11(1): 38-50.