گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه پریودنتولوژی، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت، واحد بین‌الملل دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشکدة دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

میواپی­تلیوما، یک نئوپلاسم نادر غدة بزاقی است که عموماً در پاروتید ایجاد  می­شود و به­وجود آمدن آن در غدد بزاقی حفرة دهان کمتر شایع است. این تومور معمولاً به­صورت تودة بدون علامت ظاهر می­شود و به آرامی در خلال ماه­ها یا سال­ها رشد می­کند. در نمای میکروسکوپی الگوی رشدی توپر، میکسوئید و رتیکولار دیده می­شود. پروتئین­های S100 و ویمنتین برای   سلول­های میواپی تلیال نئوپلاستیک بسیار حساس ولی غیراختصاصی­اند. گزارش حاضر راجع به یک مورد نادر میواپی شتلیومای کام در یک خانم 25 ساله می­باشد که با شکایت از تودة بدون درد زیر مخاطی در کام سخت به مدت دو سال مراجعه کرده بود. نماهای متعدد سلول­های میواپی تلیال به دلیل نادر بودن این تومور تشخیص را برای پاتولوژیست مشکل می­سازد.
م ع پ 1390؛‌10(6): 693- 698

کلیدواژه‌ها


 
1-Ferri E, Pavon I, Armato E, Cavaleri S, Capuzzo P, Ianniello F. Myoepithelioma of a minor salivary gland of the cheek: Case report. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006; 26: 43-6.
2-Perez DE, Lopes MA, De Almeida OP, Jorge J, Kowalski LP. Plasmacytoid myoepithelioma of the palate in a child. Int J Paediatr Dent. 2007; 17: 223-7.
3-Nakaya K, Oshima T, Watanabe M, Hidaka H, Kikuchi T, Higashi K, et al. A case of myoepithelioma of the nasal cavity. Auris Nasus Larynx. 2010; 37: 640-3.
4-Da Silveira EJ, Pereira AL, Fontora MC, De Souza LB, De Almeida Freitas R. Myoepithelioma of minor salivary gland--an immunohistochemical analysis of four cases. Braz J Otorhinolaryngol. 2006; 72: 528-32.
5-Astarci HM, Celik A, Sungu N, Ustun H. Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland. A case report. Oral Maxillofac Surg. 2009; 13: 45-8.
6-Cuesta Gil M, Bucci T, Navarro Cuellar C, Duarte Ruiz B, Pannone G, Bufo P, et al. Intraosseous myoepithelioma of the maxilla: Clinicopathologic features and therapeutic considerations. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66: 800-3.
7-Bernaba BN, Binder SW, Cassarino DS. Myoepithelioma with melanocytic colonization (melanocytic myoepithelioma): A case report. J Cutan Pathol. 2009; 36: 697-701.
8-Ghosh A, Saha S, Saha VP, Sadhu A, Chattopadhyay S. Infratemporal fossa myoepithelial carcinoma-a rare case report. Oral Maxillofac Surg. 2009; 1359-62.
9-Vékony H, Röser K, Löning T, Raaphorst FM, Leemans CR, Van der Waal I, et al. Deregulated expression of p16INK4a and p53 pathway members in benign and malignant myoepithelial tumours of the salivary glands. Histopathology. 2008; 53: 658-66.
10-Wang S, Shi H, Wang L, Yu Q. Myoepithelioma of the parotid gland: CT imaging findings. AJNR Am J Neuroradiol. 2008; 29: 1372-5.
11-Acikalin MF, Pasaoglu O, Cakli H, Gürbüz K, Canaz F. Malignant myoepithelioma of the palate: a case report with review of the clinicopathological characteristics.Yonsei Med J 2009 31;50:848-51.