بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه زنان و مامایی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در مطالعه­های مختلف، میزان شیوع سندرم متابولیک در میان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک، 7-43 درصد گزارش شده است. هدف ما در این تحقیق بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی­کیستیک در شهر اهواز می­باشد.
روش بررسی: این مطالعة اپیدمیولوژیک توصیفی، بر روی کلیة بیماران مراجعه­کننده به کلینیک غدد در شهر اهواز در سال 87-86  که بر اساس معیارهای روتردام 2003 برای آن­ها تشخیص بیماری تخمدان پلی­کیستیک گذاشته شده بود، صورت گرفت و طی آن شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهایی ATP_III  بررسی شد.
یافته­ها: 53 بیمار در این مطالعه شرکت نمودند، متوسط سنی بیماران (8/6±24) بود. بر اساس این مطالعه، شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی­کیستیک در شهر اهواز 5/13 درصد برآورد شد. میزان شیوع هر یک از اجزای سندرم متابولیک به قرار زیر بود: قند خون بالاتر یا مساوی 110 در 4 بیمار (7/7 درصد)، هیپرتانسیون در 4 بیمار (7/7 درصد)، دور کمر بیشتر یا مساوی 88 سانتی­متر در 14 بیمار (1/34 درصد)،HDL  کمتر از 40 در 12 بیمار (24 درصد)، تری­گلیسرید بیشتر یا مساوی 150 در 5 بیمار (4/9 درصد)، IFG در 17 بیمار (7/32 درصد)، دیابت در 3 بیمار (8/5 درصد) و دیس­لیپیدمی در 31 بیمار (60 درصد) دیده شد.
نتیجه­گیری: با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی­کیستیک، غربالگری این بیماران از جهت سندرم متابولیک مفید و ضروری است تا از خطر بروز عوارض قلبی عروقی و ابتلا به دیابت شیرین در این بیماران پیش­گیری شود.
م ع پ 1390؛‌10(6): 595- 604
 

کلیدواژه‌ها


 
1-Speroff L. Anuvulation the Polycyctic Ovary. In: Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 470-71.
2-Rinehart RD. Endocrine disorders. In: Berek JS, editor. Berek & Novak’s Gynecology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 1076- 9.
3-Cunningham FG. Polycyctic Ovarian syndrome and hyperandrogenism. In: Schorge JO, Schaffer JI, Halvorson LM, Hoffman BL, Bradshaw KD, Cunningham FG, editors. Williams gynecology. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. p. 379-86.
4-Bulun SE, Adashi EY. The physiology and pathology of the female reproductive axis. In: Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, editors. Williams textbook of endocrinology. 11th ed. Philadelphia: Saunders; 2008. p. 579-85.
5-Ruderman N, Schulman G. The metabolic syndrome. In: Jameson D, editor. Endocrinology. 5th ed. London: Churchil and Livingstone; 2006. p. 1158.
6-Apridonidze T, Essah PA, Iuorno MJ, Nestler JE. Prevalence and characteristics of the metabolic syndrome in women with polycystic Ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metabol. 2005; 90(4): 1929–35. PMID: 15623819.
7-Carmina E, Napoli N, Longo RA, Rini GB, Lobo RA. Metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome (PCOS): Lower prevalence in southern Italy than in the USA and the influence of criteria for the diagnosis of PCOS. Eur J of Endocrinol. 2006; 154(1): 141-5. PMID: 16382003.
8-Ehrmann DA, Liljenquist DR, Kasza K, Azziz R, Legro RS, Ghazzi MN. PCOS/Troglitazone study group prevalence and predictors of the metabolic syndrome in women with polycystic Ovary syndrome. J Cli Endocrinol Metabol. 2006; 91(1): 48-53. PMID: 16249284.
9-Soares EM, Azevedo GD, Gadelha RG, Lemos TM, Maranhão TM. Prevalence of the metabolic syndrome and its components in brazilian women with polycystic Ovary syndrome. Fertil Steril. 2008; 89(3): 649-55. PMID: 17543961.
10-Weerakiet S, Bunnag P, Phakdeekitcharoen B, Wansumrith S, Chanprasertyothin S, Jultanmas R, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in asian women with polycystic Ovary syndrome: Using the international diabetes federation criteria. Gynecol Endocrinol. 2007; 23(3): 153-60. PMID: 17454169.
11-Shroff R, Syrop CH, Davis W, Van Voorhis BJ, Dokras A. Risk of metabolic complications in the new PCOS phenotypes based on the Rotterdam criteria. Fertil Steril. 2007; 88(5): 1389-95. PMID: 17462641.
12-Barber TM, Wass JAH, McCarthy MI, Franks S. Metabolic characteristics of women with polycystic Ovaries and Oligo-amenorrhoea but normal androgen levels: Implications for the management of polycystic Ovary syndrome. Clin Endocrinol. 2006; 66(4): 513-7. PMID: 17371468.
13-Pekhlivanov B, Kaleva-Khodzheva N, Orbetsova M, Mitkov M. Metabolic syndrome in women with polycystic Ovary syndrome. Akush Ginekol (Sofiia). 2007; 46(9): 37-40. PMID: 18646307.
14-Goverde AJ, Van Koert AJ, Eijkemans MJ, Knauff EA, Westerveld HE, Fauser BC, et al. Indicators for metabolic disturbances in anovulatory women with polycystic Ovary syndrome diagnosed according to the Rotterdam consensus criteria. Hum Reprod. 2009; 24(3): 710-7. PMID: 19095675.
15-Cheung LP, Ma RC, Lam PM, Lok IH, Haines CJ, So WY, et al. Cardiovascular risks and metabolic syndrome in Hong Kong chinese women with polycystic Ovary syndrome. Hum Reprod. 2008; 23(6): 1431-8. PMID: 18359783.
16-Lankarani M, Vali-Zadeh N, Heshmat R, Shafaei AR, Amini MR, Noori M, et al. Evaluation of dyslipidemia in polycystic Ovary syndrome. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2005; 4(2): 79-88. [Persian].
17-Holte J, Bergh C, Little H. Serum lipoprotein lipid profile in women with the poly cystic Ovary syndrome: Relation to antropometric, endocrine and metabolic variables. Clinical Endocrinology (Oxford). 1994; 41: 463-71.