حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه زنان و مامایی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه رادیولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: حاملگی خارج رحم در محل اسکار سزارین قبلی(PCS) یک در 2000 مورد از حاملگی­ها و 6 درصد موارد حاملگی خارج رحمی در زنانی که سابقة PCS داشته­اند، دیده می­شود. هدف از این مطالعه، بررسی مادران بارداری بود که با تشخیص حاملگی نابجا در محل PCS در مرکز ما بستری شده بودند.
روش بررسی: طی یک مطالعة گذشته­نگر پروندة موارد حاملگی نابجا در محل برش سزارین قبلی که طی سال­های 89-1385 به بیمارستان رازی اهواز مراجعه کرده بودند استخراج و اطلاعات آنان اعم از یافته­های بالینی، پاراکلینیکی یادداشت و مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر تست حاملگی مثبت، تشخیص حاملگی آنان با شرح حال، علایم بالینی و سونوگرافی تأیید شد.
یافته­ها: طی مدت 5 سال، تعداد 29110 نوزاد به دنیا آمده بودند که 5/44 درصد آنان به­طریق سزارین بود. 37 درصد کل موارد سزارین (یا 5/16 درصد موالید) PCS بودند. از میان مادرانی که سابقة PCS داشتند، 15 (31 درصد) نفر حاملگی نابجا در محل برش PCS داشتند که از این میان، 12 مورد (80 درصد) بیش از یک­بار و 3 مورد تنها یک­بار سابقةPCS  داشتند. شایع­ترین علایم خون­ریزی واژینال (100 درصد)، درد شکم (38 درصد)، علایم شوک هیپوولمی (36 درصد) و استفراغ (33 درصد) بودند.
نتیجه­گیری: در هر زنی که در سن باروری بوده و مبتلا به خونریزی رحمی و درد شکم است، باید احتمال حاملگی از جمله حاملگی نابجا را در نظر گرفت و اگر سابقه سزارین داشته، باید بارداری در محل برش PCS را مطرح و با انجام سونوگرافی، محل حاملگی را تعیین و آن­را به­عنوان یک فوریت جراحی تلقی کرد تا از مرگ مادر و یا خارج کردن رحم جلوگیری شود.
م ع پ 1390؛‌10(6): 685-692
 

کلیدواژه‌ها


 
1-Chang J, Elam-Evans LD, Berg CJ, Herndon J, Flowers L, Seed KL, et al. Pregnancy related mortality surveillance, United States 1991-1999. MMWR. 2003; 52(2): 1-8.
2-Bour J, Loste J, Fernadez H. Sites of ectopic pregnancy a loyear population – based study of 1800 cases. Hum Repord. 2002; 17(12): 3224 -30.
3-Rotas MA, Habermans S, Levgur M. Cesarean scar pregnancies: Etiology, diagnosis and management. Obstet Gynecol. 2006; 107: 1373- 5.
4-Juavez Ocana SJ, Fajardo Gutierrez A, Perez palacioas G. The trend in pregnancies terminated by a cesarian operation in Mexico 1991-1995. Gynecol Obstet Mex. 1999; 67: 308-18.
5-Wang  W, Long W. Complication of cesarean section: pregnancy on the cicatrix of a previous cesarean section. Chinese  Medical Journal. 2002; 115(2): 242-6.
6-Valleg MT, Pierce JG, Daniel TB. Cesarian scar pregnancy. Imaging and treatment with conservative surgery. Obstet gynecol. 1998; 91: 838-40.
7-Lee CL, Wang GJ, Chao A. Laparoscopic management of an ectopic pregnancy in a previous cesarean section scar. Hum Reprod. 1999; 14: 1234-6.
8-Tan G, Chong YS, Biswas A. Cesaean scar pregnancy: A diagnostic to consider carefully in patients with risk factors. Ann Acad Med Singapore. 2005; 34(2): 216-9.
9-Godin PA, Bassil S, Donnez J. An ectopic pregnancy developing in a previous cesarian section scar. Fertil Sterill. 1997; 67: 398-400.
10-Nanroth F, Foth D, Wilhelm L, Fanchin R. Conservative treatment of ectopic pregnancy in a cesarean section scar with methotroxate: A case report. Eur J Obstet Gynecol Report Biol Biol. 2001; 99: 135-7.
11-Lai YM, Lee JD, Lee CL, Chao A. An ectopic pregnancy embedded in the myometriom of a previous cesarian section scar. Acta Obstet Gynecol Scand. 1995; 74: 573-6.
12-Ayoubi JM, Fanchin  R, Meddoun M. Conservative treatment of complicated cesarian scar pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001; 80: 469-70.
13-Seow KM, Hwang JL, Tasai YL, Hung LW, Lin YH, Hsieh BC. Subsequent pregnancy outcome after conservative treatment of a previous cesarean scar pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004; 83(12): 1167-72.
14-Damareg I, Durant-Reville M, Robert Y. Diagnosis of an ectopic pregnancy on a cesarian scar. J Radiol. 1999; 80: 44-6.
15-Herman A, Weinraub Z, Avrech O, Choen VK. Fallow up and out come of isthmic pregnancy located in a previous cesarean section scar. Br J Obstet Gynecol. 1995; 102: 839-41.
16-Roberts H, Kohlenber C, Lanzaron V, Avrench O. Ectopic pregnancy in lower segment uterine scar. Aust N 2 J Obstet Gynecol. 1998; 38: 114-6.
17-Libra S, Ferraro R, Ricotta M, Fotha H. Uterine rupture in hystrectomic cicatrix in the 7th month of pregnancy with section scar . Br J Obstet Gynecol. 1995; 102: 839-41.
18-Kakinoki N. Case of a fetus growing for 8 month on the cicatrix of previous cesarean section in the abdominal cavity. Sanfujinka No Jissai. 1971; 20: 896-9.