بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل‌شناسی و قارچ شناسی، دانشکدة پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه حشره‌شناسی پزشکی، دانشکدة بهداشت و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شیوع بیماری­های انگلی یکی از مشکلات مهم در بهداشت انسان­ها در بسیاری از کشورها به­خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و میزان آن در بعضی مناطق تا 90 درصد می­رسد. راه دهانی و مصرف سبزیجات خام یکی از راه­های مهم کسب آلودگی­های انگلی دستگاه گوارش انسان است. این تحقیق یک مطالعة اپیدمیولوژی توصیفی می­باشد و به منظور بررسی میزان آلودگی سبزیجات به عوامل انگلی صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه 40 نمونه سبزی از مزارع کشت در چهار نقطة جغرافیایی اهواز جمع­آوری شد. نمونه­ها بر طبق روش FAO‌ با روش­های رسوبی، شناورسازی و مستقیم مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.
یافته­ها: در این مطالعه 60 درصد نمونه­ها آلوده به تخم نماتودها، 40 درصد آلوده به لارو نماتودها مرحلة شوم عفونی­زا، و 10 درصد نمونه­ها به کیست        تک­یاخته­ها آلوده بودند.
نتیجه­ گیری: باید از کودهای انسانی در کشاورزی اجتناب شود و همچنین در شستشوی بهداشتی سبزی­هایی که به­صورت خام مصرف می­شوند، دقت کافی صورت گیرد و با آموزش­دادن اصول بهداشتی به مردم می­توان میزان شیوع بیماری­های انگلی را کاهش داد. 
م ع پ 1390؛‌10(6): 657- 664

کلیدواژه‌ها


1-Daryani A, Ettehad GH,  Sharif M, Ghorbani L,  Ziaei H. Prevalence of intestinal parasites in vegetables consumed in Ardabil, Iran. Food Control. 2008; 19: 790–4.
2-Orlandi PA, Chu D-MT, Bier  JW, Jackson GJ. Parasites and the food supply. Food Technol. 2002; 56: 72–81.
3-Dorny P, Praet N, Deckers NS. Gabriel Emerging food-borne parasites. Vet  Parasitol. 2009; 163: 196–206.
4-Niyyati M, Rezaeian M, Zahabion F. A survey on intestinal parasitic infections in patients referred to a hospital in Tehran. Pak J Med Sci. 2009; 25: 87-90.
5-ShojaeiArani A, Alaghehbandan R, Akhlaghi L. Prevalence of intestinal parasites in a population in south of Tehran, Iran. Rev Inst Med  Trop. 2008; 50: 145-9.
6-Gordon C, Cook MD, Fracp FLS. Mansons tropical disease. Saunders. 2008.
7-Ormazdi H. Medical parasitology. 5th ed. Tehran: Jahad Daneshgahi; 2000. P. 22-7.
8-Saebi S. Parasite disease in Iran. 6th ed. Tehran: Haian; 2000 P. 34-56. 
9-Coelho LM, Oliveira SM, Milman MH, Karasawa KA, Santos RD. Detection of transmissible forms of enteroparasites in water and vegetables consumed at schools in Sorocaba, Sao Paulo state, Brazil. Review of Society Brasil Medicine Tropical. 2001; 34: 479–82.
10-Mesquita VC, Serra CM, Bastos OM, Uchoa CM. The enteroparasitic contamination of commercial vegetables in the cities of Niteroi and Rio de Janeiro, Brazil. Review of Society Brasil Medicine Tropical. 1999; 32: 363–6.
11-Takayanagui OM, Oliveira CD, Bergamini AM, Capuano DM, Okino MH, Febronio LH, et al. Monitoring of vegetables sold in Ribeirao Preto, SP, Brazil. Review of Society Brasil Medicine Tropical. 2001; 34: 37–41.
12-Mintz ED, Hudson-Wragg M, Meshar P, Carter ML, Hadler JL. Foodborne giardiasis in a corporated office setting. J Infect Dis. 1993; 167: 250–3.
13-Ortega YR, Roxas C, Gilman RH, Miller NJ, Cabrera L, Taquiri C.  Isolation of Cryptosporidium parvum and Cyclospora cayetanensis from vegetables collected in markets of an endemic region in Peru. Am J Trop Med Hyg. 1997; 57: 683–6.
14-Sarkari B. Survey of parasitic infections in consumed vegetables in Yasouj city. J Yasouj Uni  Med Sci. 1996; 1: 3–4.
15-Zohour A, Molazadeh P. Prevalence of pathogenic parasites in consumed vegetables in Jiruft. J Birjand Uni Med. 2001; 8: 10–3.
16-Akhlaghi L, Oormazdi H. Survey of parasitic infections of consumed vegetables in Ahwaz city. In third national iranian congress of parasitology, Sari, Iran, Abstract book 2000. p. 84.
17-Izadi S, Abedi S, Ahmadian S, Mahmoodi M. Study of the current parasitic contamination of the edible vegetables in Isfahan in order to identify preventive measures. Scientific J Kurdistan Uni Med Sci. 2006; 11: 51-8.
18-Sayyed Tabai J, Sadjjadi SM. Parasitic infections of consumed vegetables in Hamadan city. Pajouhandeh. 1998; 15: 267–71.
19-Anuar AK. A study on the prevalence of soil transmitted helminthes among lettuce leaves sold in local markets in Penang, Malaysia. Med J Malay. 1977; 31: 262–5.
20-Kozan E, Gonenc B, Sarimehmetoglu O, Aycicek H. Prevalence of helminthes eggs on raw vegetables used for salads. Food Control. 2005; 16: 239–42.
21-Erdogrul O, Sener H. The contamination of various fruit and vegetable with Enterobius vermicularis, Ascariseggs, Entamoeba histolyca cysts and Giardia cysts. Food Control. 2005; 16: 559–62.
22-Robertson LJ, Gjerde B. Isolation and enumeration of Giardia cysts, Cryptosporidium oocysts, and Ascaris eggs front fruits and vegetables. J F Protect. 2000; 63: 775–8.
 
23-Daryani A.  Prevalence of intestinal parasites in a healthy village in Ardabil city (Iran), before environmental sanitation. In The 10th international congress of parasitology, Vancouver, BC, Canada, Abstract book. 2002; p. 233 PA-166.
24-Daryani A, Ettehad GH. Prevalence of intestinal parasites in primary school children in Ardabil city, Iran, 2003. J Ardabil Uni Med Sci. 2005; 5: 230–5.
25-Abougrain AK, Nahaisi MH, Madi NS, Saied MM, Ghenghesh KS. Parasitological contamination in salad vegetables in Tripoli-Libya. Food Control. 2010; 21: 760-2.
26-Al-Binali AM, Bello CS, El-Shewy K, Abdulla SE. The prevalence of parasites in commonly used leafy vegetables in South Western Saudi Arabia. Saudi Med J. 2006; 27: 613–6.
27-Ulukanligil M, Seyrek A, Aslan G, Ozbilge H,  Atay S. Environmental pollution with soil-transmitted helminthes in Sanliurfa, Turkey. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 2001; 96: 903–9.
28-Choi DW, Ock MS, Suh JW. Recent demonstration of helminth eggs and larvae from vegetables cultivating soil.  Korean J Parasitol. 1982; 20: 83–92.