بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه درمان ریشه، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

2 گروه درمان ریشه، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3 متخصص درمان ریشه، دانشکدة دندان‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

4 متخصص دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

5 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

زمینه و هدف: ترمیم­های موقت باید قابلیت سیل حفرۀ دسترسی و جلوگیری از نشت باکتری را داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی میزان نفوذ رنگ از مواد پرکردگی موقت شامل: زونالین، زمهریر، IRM و کلتوزول، به داخل کانال ریشه بود.
روش بررسی: جهت انجام این تحقیق آزمایشگاهی، 120 دندان پره مولر سالم انتخاب گردید. پس از تهیة حفرة دسترسی، پاک­سازی و شکل­دهی کانال دندان­ها به روش  Step backو پرکردن آنها به روش پرکردن جانبی با استفاده از گوتاپرکا و سیلر AH26 انجام شد. سپس، دندان­ها به صورت تصادفی به 6 گروه 20 تایی تقسیم شدند، تاج دندان­های گروه اول تا چهارم به ترتیب با زونالین، زمهریر، IRM و کلتوزول ترمیم شد. گروه پنجم و ششم کنترل مثبت و منفی بودند. پس از نگه­داری ترمیم به مدت 48 ساعت در حرارت 37 درجه و رطوبت 100 درصد، نهایتاً نمونه­های مربوط به 6  گروه به مدت 72 ساعت در محلول جوهر ­هندی 10 درصد غوطه­ور شدند. پس از برش طولی دندان­ها میزان نفوذ رنگ در هر دو نیمة دندان توسط استریومیکروسکپ اندازه­گیری شد و از تست ANOVA جهت آنالیز آماری استفاده گردید.
یافته­ها: کمترین میزان نفوذ رنگ، مربوط به گروه زونالین و بیشترین میزان مربوط به گروه کلتوزول بود. اختلاف موجود بین گروه­های (زونالین- زمهریر) و گروه­های (IRM - کلتوزول) معنادار نبود (5 0/0P >)
نتیجه­گیری: در بین مواد مختلف با بیس ZOE، زونالین بهترین ماده به­عنوان مادۀ پرکردگی موقت و در مورد زمهریر به مطالعه­های گسترده­تری نیاز می­باشد.
م ع پ 1390؛‌10(6): 605- 613

کلیدواژه‌ها


 
1-Balto H. An assessment of microbial coronal leakage of temporary filling materials in endodontically treated teeth. J Endod. 2002; 28(11): 762-4.
2-Weine FS. Endodontic therapy. 4th ed. louis: CV Mosby; 1989: p.4.
3-Ray H, Trope M. Priapical status of endodontically treated teeth in relation to the technical quality of the root filling and coronal restoration. Int Endodo J. 1995; 28: 12-8.
4-Torabinejad M, Ung B, Kettering JD. In vitro bacterial penetration of coronally unsealed endodontically treated teeth. J Endod. 1990; 16: 566-9.
5-Zmener O, Odont S, Glady B, Cornelis H, Pameijer M. Coronal microleakage of three temporary restorative materials: An in vitro study. J Endod. 2004; 30(8): 582- 4.
6-Barthel CR, Strobach A, Brie Djket H, Gobel VB, Roulety E. Temporary filling. J Endod. 1999; 25(11): 731-4.
7-AL-Ajam A, Mc Gregor A. Comparison of the sealing capabilities of ketac silver and extra high copper alloy amalgam when used as retrograde root canal filling. J Endod. 1993; 19: 35-6.
8-Kersten HW, Moorer WR. Particle and molecule in endodontic leakage. Int Endod J. 1989; 22(3): 118-24.  
9-Yoshikawa M, Noguchi K, Toda T. Effect of particle sizes in India Ink on its use in evaluation of apical seal.  J Osaka Dent Univ. 1997; 31: 67-70.
10-Shahi S, Molaei A. In vitro evaluation of coronal micro leakage of four temporary restorative materials used in endodontics.  Tabriz university of medical science. 1382-83.           
11-Friedman S, Shani J, Stabholtz A, Kaplawi J. Comparison sealing ability of temporary filling materials evaluated by leakage of radio sodium. Int Endod J. 1986; 19: 187-93.
12-Baleny TD, Peters DD, Stterstrom J, Bernier WE. Marginal sealing quality of IRM and cavit as assessed by microbial penetration. J Endod. 1981; 7: 453-7.
13-Marosky JP, Patterson SS, Swartz M. Marginal leakage of temporary sealing materials used between endodontic appointments and assessed by calcium 45: an in vitro study. J Endod. 1977; 3: 110-3.
14-Chohayeb AA, Bassiouny MA. Sealing ability of intermediate restorative used in endodontics. J Endod. 1982; 8: 322-5.
15-Suehara M, Suzuki S, Nakagawa K. Evaluation of wear and subsequent dye penetration of endodontic temporary restorative materials. Dent Master J. 2006; 25(2): 199-204.
16-Balto H, Al-Nazhan S, Al-Monsour K, Al-Otaibi M, Siddique Y. Microbial leakage of cavit, IRM and Temp-Bond in post-operative root canals using two methods of gutta-percha removal: an in vitro study. J Contemp Dent Pract. 2005; 15(3): 53-61.
17-Zaia AA, Nakagawa R, De Quadros I, Gomes BP, Ferraz CC, Teixeira FB, et al. An invitro evaluation of four materials as barriers to coronal microleakage in root–filled teeth.  Int Endodo J. 2002; 35: 729-34.