دوره و شماره: دوره 10، شماره 5 - شماره پیاپی 74، آذر و دی 1390، صفحه 469-581 
مطالعة اثر عصارة هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی بر خاصیت ضد درد مورفین در موش صحرایی

صفحه 505-513

10.22118/jsmj.2011.55415

اردشیر ارضی؛ علیرضا سرکاکی؛ نسرین عاقل؛ زهرا نظری؛ مهدی زارعی ناصرآبادی