بررسی ارتباط کیفیت زندگی و راه‌های مقابله با استرس در خانوادة بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده به انجمن MS شهرستان اهواز در سال 1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران.

3 کارمند بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور.

چکیده

زمینه و هدف: مالتیپل اسکلروزیس، از بیماری­های مزمن سیستم اعصاب مرکزی است. این بیماری پس از حوادث تروماتیک، دومین علت ناتوانی جوانان است.  در ایران، سالانه 7 هزار نفر، به تعداد این بیماران افزوده می­شود. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوه­های مقابله با استرس در افراد مراقبت­کننده از مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعة توصیفی، 200 نفر از اعضای خانوادة مراقبت­کننده از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و عضو انجمن MS اهواز با استفاده از 3 پرسشنامة بی­نام مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته­ها: تعداد 108 نفر مرد و 90 نفر زن واجد شرایط، وارد مطالعه شدند. تمامی ابعاد (جسمی، روانی و اجتماعی- اقتصادی) سطح کیفیت زندگی خانواده­ها در حد متوسط به دست آمد. به طور کلی سطح کیفیت زندگی مردان به­ویژه در بعد روانی بالاتر از زنان بود. در تمامی ابعاد ارزیابی شده کیفیت زندگی افراد مراقبت کننده ارتباط همبستگی مستقیم و معناداری با سطح تحصیلات ایشان داشت اکثر زنان و مردان به­ترتیب از روش­­های متوسط و خوب برای مقابله با استرس استفاده کرده بودند.
نتیجه­گیری: کیفیت زندگی بهتر در افراد مراقبت­کنندة دارای سطح تحصیلات بالاتر و مواردی که از شیوه­های مقابله­ای مناسب استفاده کرده بودند ضرورت حمایت­های اجتماعی و طراحی برنامه­های آموزش به خانواده­های مراقبت­کننده از مبتلایان به MS خصوصاً در خانواده­های با سطح آگاهی پایین را مشخص می­کند. م ع پ 1390؛‌10(5): 563- 572

کلیدواژه‌ها


 
1-Asmltzr S, Byr B. Surgical nursing vdakhly nervous system. Hramshtaq Z, translator. Tehran: healthy Publications; 2008.
2-Lim JW, Zebrack B. Caring for members with chronic physical  illness: A critical view of caregiver literature. Health Qual Life Outcomes. 2004; 2: 50. [PMID:15377384]
3-Lee GM. Executive vice president for health and biomedical sciences Columbia university. 23rd ed. Saunders: Cecil medicine; 2007; 463.
4-Lotfi J. Clinical trial on MS related fatigue. International Conference on MS a collection of scientific research, Beheshti University of Medical Sciences. P. 1-5.
5-Phipps WJ, Mona FD, Sands JK. Medical surgical Nursing; Health and 1 illness perspective. 8thed. Philadelphia: Mosby; 2004; vol, 12. p. 133-56.
6-Holicky M.  A labor of  love beating stress in long term care giving. new media degxon co. 2000; 24(1): 29-34.
7-Hornquist GO. Kristy and livneh, quality of life social medicine.  Journal of neuroscience nursing. 1996;  37(1): 20-27.
8-Syari A, Gary D, Asadi Lary M. Evaluation Quality of Life International experiences and  necessary action in Iran. Medicine and purification. 1380; (41): 30-6.
9-Courts NF, Newton AN, Mc Neal LJ. Husbands and wives living with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs. 2005; 37(1): 20-7. [PMID: 15794441]
10-King CR, Hinds PS. Quality of life nursing and patient perspective. Massachusset: Zjonse and bartlet publishers; 1998.
11-Figved N, Myhr KM, Larsen JP, Aarsland D. Caregiver burden in multiple sclerosis: the impact of neuropsychiatric symptoms. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007; 78(10): 1097-102. [PMID:17237144]
12-Alshubaili AF, Ohaeri JU, Awadalla AW, Mabrouk AA. Family caregiver quality of life in multiple sclerosis among Kuwaitis: a controlled study. BMC Health Serv Res. 2008; 8: 206. [PMID: 18840287]