بررسی ارتباط بین تعداد زایمان‌ها و سندرم متابولیک در زنان یائسة غیر‌چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سندرم متابولیک، نقشی کلیدی در ایجاد بیماری قلبی-­ عروقی دارد و به­عنوان یک مشکل عمده در بسیاری از کشورها مطرح است. با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و جمعیت زیاد افرادی که در دورة باروری قرار دارند و همچنین شیوع بالای سندرم متابولیک به­خصوص در زنان بعد از یائسگی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین تعداد زایمان­ها(پاریته) و سندرم متابولیک جهت تعیین عوامل مؤثر و پیشگیری از سندرم در این زنان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به­صورت مقطعی بر روی 140 زن یائسه سالم غیرچاق که  BMIکمتر از Kg/m230 داشتند، در سال 1388 در شهر اهواز انجام شد و داده­ها از طریق مصاحبه که حاوی اطلاعات دموگرافیک، تعداد زایمان­ها، سن یائسگی و اندازه­گیری مقادیرHDL-C ، FBS,TG سرم بعد از 12 ساعت ناشتا و همچنین اندازه­گیری فشار خون و دور کمر به­دست آمدند و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندگانه توسط نسخة 15 نرم افزارSPSS  آنالیز شدند و از تعریف سندرم متابولیک که توسط پنل سوم درمان بزرگسال (ΙΙΙAdult Treatment Panel) ارائه شده است، استفاده شد.
یافته­ها: بین تعداد زایمان­ها و اجزای سندرم متابولیک (حاوی تری­گلیسرید سرم­ (009/0P=)،­(گلوکز ناشتای خون)­(001/0>P)،فشارخون سیستول (001/0P=)، فشار خون دیاستول (003/0P=) و دورکمر (004/0P=) ارتباط معنا­دار مثبت، ولی با HDL-C (08/0P=) ارتباط معناداری وجود نداشت. ولی در کل، بین سندرم متابولیک و تعداد زایمان­ها ارتباط معناداری (05/0P=) مشاهده شد.
نتیجه­گیری: افزایش تعداد زایمان­ها با افزایش در مقادیر دورکمر (WC)، فشار خون (BP)، تری­گلیسرید (TG) و ناشتا (FBS) و سندرم متابولیک همراه بوده و سندرم متابولیک (مستقل از سن و تعداد سقط­ها) با افزایش در تعداد زایمان­ها افزایش می­یابد. بنابراین، کنترل و کاهش تعداد زایمان­ها نباید نادیده گرفته شود. م ع پ 1390؛‌10(5): 555- 562 

کلیدواژه‌ها


 
1-Grundy S. Hypertriglyceridemia, insulin resistance and the metabolic syndrome. Am J Cardio. 1999 May; 83(9B): 25-9. [PMID: 10357572]
2-Tong W, Lai H, Yang C, Ren S, Dai S, Lai S. Age, gender and metabolic syndrome–related coronary heart disease in U.S. adults. Int J Cardiol. 2005; 104(3): 288-91. [PMID: 16186058]
3-Akin F, Bastemir M, Alkis E, Kaptanoglu B. SHBG levels correlate with insulin resistance in postmenopausal women. Eur J Intern Med. 2009; 20(2): 162-7. [PMID: 19327605]
4-Martínez MA, Puig JG, Mora M, Aragón R, O'dogherty P, Antón JL, et al. Metabolic syndrome: prevalence, associated factors, and C-reactive protein: the MADRIC (Madrid riesgo Cardiovascular) Study. Metabolism. 2008; 57(9): 1232-40. [PMID: 18702949]
5-Ainy E, Mirmiran P, Zahedi Asl S, Azizi F. Prevalence of metabolic syndrome during menopausal transition Tehranian women: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Maturitas. 2007; 58(2): 150-5. [PMID: 17768019]
6-Catov JM, Newman AB, Sutton-Tyrrell K, Harris TB, Tylavsky F, Visser M, et al. Parity and cardiovascular disease risk among women: How do pregnancy complications mediate the association?. Ann Epidemiol. 2008; 18(12): 873-79. [PMID: 19041585]
7-Ness RB, Kramer RA, Flegal KM. Gravidity, blood pressure, and hypertension among white women in the Second National Health and Nutrition Examination Survey. Epidemiology. 1993; 4(4): 303-9. [PMID: 8347740]
8-Cohen A, Pieper CF, Brown AJ, Bastian LA. Number of children and risk of metabolic syndrome in women. J Womens Health (Larchmt). 2006; 15(6): 763-73. [PMID: 16910908]
9-Mousavi E, Gharipour M, Tavassoli A, Sadri GH, Sarrafzadegan N. Multiparity and risk of metabolic syndrome: Isfahan Healthy Heart Program. Metab Syndr Relat Disord. 2009; 7(6): 519-24. [PMID: 19450155]
 10-Lao XQ, Thomas GN, Jiang CQ, Zhang WS, Yin P, Schooling M, et al. Parity and metabolic syndrome in older Chinese women: The Guangzhou Biobank Cohort Study. Clin Endocrinol (Oxf). 2006; 65(4): 460-9. [PMID: 16984238]
11-Kirchengast S, Gruber D, Sator M, Huber J. Postmenopausal weight status body composition and body fat distribution in relation to parameters of menstrual and reproductive history. Maturitas. 1999; 33(2): 117-26. [PMID: 10597875]
12-Cho GJ, Park HT, Shin JH, Kim T, Hur JY, Kim YT, et al. The relationship between reproductive factors and and metabolic syndrome in korean postmenopausal women: Korea National Health and Nutrition Survey 2005. Menopause. 2009; 16(5): 998-1003. [PMID: 19407665]
13-Park HS, Oh SW, Cho S, Choi WH, Kim YS. The metabolic syndrome and associated lifestyle factors among South Korean adults. Int J Epidemiol. 2004; 33(2): 328-36. [PMID: 15082635]
14-Kelishadi R, Gharipour M, Tavassoli A, Sadri GH, Tavasoli AA, Amani A. Cardiovascular diseas risk factors, metabolic syndrome and obesity in an Iranian population. East Mediterr Health J. 2008; 14(5): 1070-9. [PMID: 19161079]