بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

2 گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 - گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مشاوره و راهنمایی توسط اساتید راهنما در طول دورة تحصیل، به دانشجویان در غلبه بر مشکلات آموزشی کمک خواهد کرد. هدف این مطالعه، بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در ارتباط با ارائة راهنمایی و مشاورة تحصیلی بود.
روش بررسی: در این مطالعة توصیفی- مقطعی، نظرات 354 نفر از دانشجویان از طریق پرسشنامه­ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده­ها از طریق تکمیل پرسشنامة نظرخواهی مشتمل بر 35 سؤال
جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزارSPSS.15  و آزمون­های آماری t و
 ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: دو سوم دانشجویان دختر و بقیه پسر بودند. تعداد 183 نفر (8/51 درصد) از دانشجویان اعلام نمودند که در طول دوران تحصیل به استاد راهنمای خود مراجعه کرده­اند، ولی تنها 8/18 درصد از این ارتباط رضایت داشتند. میانگین نمرة رضایتمندی دانشجویان از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه 78/0±36/2 و میانگین نمرة نظرات آنان از وضع مطلوب مشاوره و راهنمایی 65/0±88/3 بود که در مقایسه با وضع موجود از نظر آماری معنادار بود (001/0p<). دانشجویان با میانگین 91/3 ضرورت امر مشاوره را تأیید می­کنند و با میانگین 11/4  بر این باورند که استاد راهنما می­تواند در امر هدایت تحصیلی دانشجو مؤثر باشد.
نتیجه­گیری: دانشجویان نسبت به اهمیت و نقش سازندة مشاوره و راهنمایی تحصیلی، نگرش مثبتی دارند، اما از شرایط موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه رضایت ندارند. با توجه به نقش ویژة اساتید راهنما در هدایت دانشجویان، بازنگری و اصلاح فرایند استاد راهنما، ضروری به­نظر می­رسد.
م ع پ 1390؛‌10(5): 469-479

کلیدواژه‌ها