تأثیر ورزش کگل و جریان‌های تداخلی در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی.

2 گروه فیزیوتراپی، دانشکدة علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بی­اختیاری استرسی ادرار با خروج بی­اختیار ادرار به هنگام
بلند­کردن اجسام سنگین یا تغییر ناگهانی در وضعیت بدن، سرفه و عطسه­کردن شناخته می­شود. درمان فیزیکی و توان­بخشی نقش مهمی در درمان بی­اختیاری استرسی ادرار ایفا می­کند.
روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده است و شرکت­کنندگان شامل 45 خانم با بی­اختیاری استرسی ادراری بودند. تشخیص بر اساس جزئیات شرح­حال، معاینة فیزیکی و آزمونهای­ ادراری بود. همة نمونه­ها به­طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 15 نفر از نمونه­ها تحت ورزش کگل، 15 نفر
جریان­های تداخلی و برای 15 نفر باقیماندة درمان توأم با ورزش کگل و
جریان­های تداخلی به­کار گرفته شد. تعداد دفعات نشت ادرار در سه روز و مقدار نشت قبل و بعد از درمان در هریک از نمونه­ها ارزیابی شد و نتایج آن در هر یک از گروه­ها و بین آنها مورد مقایسه قرارگرفت.
یافته­ها: آزمون تی- زوجی اختلاف آماری معناداری بین قبل و بعد از درمان در هر یک از گروه­ ها نشان می­دهد(05/0>p). ورزش کگل و جریان­های تداخلی بر تعداد دفعات نشت ادرار در سه روز و آزمون پد تأثیر مشابه داشتند. درمان توأم با ورزش کگل و جریان­های تداخلی باعث کاهش بیشتر در تعداد نشت ادرار در سه روز نسبت به ورزش کگل و جریان­های تداخلی به تنهایی می­شود (05/0>p).
نتیجه­گیری: هریک از روش­های درمان فیزیکی استفاده شده در این کارآزمایی ساده و غیرتهاجمی می­باشند. استفادة توأم ورزش کگل و جریان­های تداخلی نسبت به یک روش در درمان بیماران مبتلا به بی­اختیاری استرسی ادراری، بیشتر مؤثر است. م ع پ 1390؛‌10(5): 527- 534

کلیدواژه‌ها


 
 1-Bal R, Saha S, Krisnamurthy P. Postpartum urinary stress incontinence its relation with the mode of delivery. J Obstet Gynecol India. 2006; 56:4.
2-Willson PD, Herbison RM, Herbison GP. Obstetric practice and the prevalence of urinary incontinence three months after delivery. Br J Obstet Gynecol. 1996; 103(2): 154-61. [PMID: 8616133]
3-Rosenzweig BA, Hischke D, Thomas S, Nelson AL, Bhatia NN. Stress incontinence in women: Psychological status before and after treatment. J Repord Med. 1991: 36(12): 835-8. [PMID: 1816393]
4-Malekzadegan A, Khangari S, Yadavar M. Tasire estefade az makhruthaye mohbali bar bi ekhtiari esteresi edrari.faslname parastari iran zemestane. 1381; bahare 1382: 32- 3.(in persian)
 5-Charlotte C, Veena K, Staurt L. Antenatal prediction of postpartum urinary and fecal incontinence. Obstet Gynecol. 1999; 94: 689-696.
6-Ryan KJ, Berkowitz S, Barbieri L. Kistners gynecology womens Health. Ghazijahani B, Ghotbi R, translator. Golban medical publications: 2006; 688-90, 668, 679.
7-National institutes of health. Urinary incontinence in adults. Washington, DC: Medical applications of research. National institutes of  health. 1988; 7: 1-11.
8-Morkved S, Bo K. Prevalence and treatment of post partum urinary incontinence. Norsk Epidemiologi. 1997; 7(1): 123-7.
10-Plevnics S, Janez J. Maximal electrical stimulation for urinary incontinence. Urology. 1979: 14(6): 838-45. [PMID: 316213]
11-Arruda RM, Castro RA, Sartori MG, Takano CC, Baracat EC, Rodrigues Lima G, et al. Clinical and urodynamic evaluation of women with detrusor insability before and after functional pelvic floor electrostimulation. Clin Exp Obstet Gynecol. 2003; 30(4): 220-2. [PMID: 14664417]
12-BO K, Talseth T, Holme I. Single blind, randomized controlled trial of pelvic floor exercises,electrical stimulation,vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in womwn. BMJ. 1999; 318(7182): 487-93. [PMID: 10024253]
13-Kazemi B, Ebrahimian M, Manahatchi F. Barrasi tasire garyanhaye tadakholi dar darmane bi ekhtiari esteresy edrary. Article of medical college,  Gilan medical sciences university: 7 ; 27- 28.
14-Morkved S, Bo K. Effect of postpurtum pelvic floor muscle training in prevention and treatment of urinary incontinence: a one-year follow up. BJOG. 2000; 107(8): 1022-8. [PMID: 10955436]
15-Demirtürk F, Akbayrak T, Karakaya IC, Yüksel I, Kirdi N, Demirtürk F, et al. Interfrential current versus biofeedback  results in urinary stress incontinence. Swiss Med Wkly. 2008; 138(21-22): 317-21. [PMID: 18516753]
16- Scott RS, Hsueh GS. A clinical study of the effects of galvanic vaginal muscle stimulation in urinary stress incontinence and sexual dysfunction. Am J Obstet Gynecol. 1979; 135(5): 663-5. [PMID: 315712]
17-Baud D, Meyer S, Vial Y, Hohlfeld P, Achtari C. Pelvic floor dysfunction 6 years post-anal sphincter tear at the time of vaginal delivery. Int Urogynecol J. 2011; 22(9): 1127-34. [PMID: 21512827]
18-Turkan A, Inci Y, Fazli D. The short- term effect of physical therapy in different intensities of urodynamic stress incontinence. Gynecol Obstet Invest. 2005; 59(1): 43-8. [PMID: 15459518]
19-Dumoulin C, Seaborne DE, Quirion-DeGirardi C, Sullivan SJ. Pelvic-floor rehabilitation, part 2: pelvic floor re-education with interferential currents and exercise in the treatment of genuine stress incontinence in postpartum women: acohort study. Phys Ther. 1995; 75(12): 1075-81. [PMID: 7501710]