دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 106، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-130 
بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی

صفحه 65-79

10.22118/jsmj.2017.46282

ناهید چگنی؛ فرزانه میرخاقانی؛ خدیجه حسینی؛ ساسان رزمجو؛ رضا مسکنی؛ مریم طلائی گماری


سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن

صفحه 103-124

10.22118/jsmj.2017.46284

داود صادقی؛ فیروز ابراهیمی؛ مهدی زین الدینی؛ سید امیر حسینی؛ زهره هدایت منش


ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی

صفحه 125-130

10.22118/jsmj.2017.46285

احسان همتی؛ لیلا اعزازی؛ علیرضا آغاز؛ سعیده مؤیدفر؛ بیژن شفیعی