دوره و شماره: دوره 16، شماره 5 - شماره پیاپی 110، آذر و دی 1396 
ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن

صفحه 575-589

10.22118/jsmj.2017.54424

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ مجتبی سعادتی؛ جواد فتحی


بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی

صفحه 565-573

10.22118/jsmj.2017.54508

ناهید شهبازیان؛ سارا مسیحی؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ زهره امیری