دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 109، مهر و آبان 1396 
شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت

صفحه 433-442

10.22118/jsmj.2017.51106

فروغ ریاحی؛ مریم ایزدی مزیدی؛ اشرف تشکری؛ لیلا منصوری