بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه کودکان. گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه کودکان. گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی پزشکی.دانشجوی پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری­های­ قلبی مادرزادی، یکی از علل نارسایی رشد و مرگ و میر کودکان در سراسر دنیا به­شمار می­روند. وضعیت رشد در کودکان مبتلا به این بیماری­ها، بر پیش­آگهی و مورتالیتی آن­ها پس از عمل­جراحی تأثیرگذار است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اختلال رشد در کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی بود تا بتوان با مداخله درمانی مناسب و به­موقع، گامی در جهت بهبود شرایط آن­ها برداشت.
روش بررسی: در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی، 368 کودک 6 تا 60 ماهه مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی که از سال92-1390 در بخش  قلب کودکان بیمارستان گلستان اهواز بستری شده ­بودند، از نظر اختلال در اندکس­های رشد (وزن، قد، دور سر و توده بدنی)، ارزیابی شدند. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS و با آزمون­های کای اسکوئر، فیشر و رگرسیون لوجستیک مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته­ها: کاهش وزن، شایع­ترین نوع اختلال رشد (%2/49) و در گروه سنی 23-12 ماه بارزتر بود.  نقص دیواره بین بطنی (VSD)، شایع­ترین ضایعه قلبی بوده و اختلال رشد در بیماران مبتلا به VSD و TGA بیشتر مشاهده شد. اختلال رشد در بیماران سیانوتیک شیوع بیشتری داشت و شدیدترین اختلال رشد، مربوط به بیماران سیانوتیک با فشارخون ریوی بود که این یافته از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ها، سیانوز و فشارخون ریوی، دو عامل مهم در نارسایی رشد این کودکان شناسایی شد و جنسیت بیماران تأثیر چندانی در نتایج مطالعه نداشت. تشخیص و درمان بموقع اختلالات رشد این کودکان، می تواند تا حدی  امکان جبران تأخیر رشد و بهبود پیش­آگهی آن­ها را در عمل های جراحی اصلاحی و تسکینی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


1-Shadzi Sh. The National Programs for Natal Surveillance. Text Book of Public Health. 1st ed. Tehran: Arjmand; 2004. P. 184.
2-Kliegman RM, Das UG. Intrauterine growth retardation. In: Fanaroff AA, Martin RJ, editors. Neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant. 7th ed. Philadelphia; Mosby: 2001. P.246.
3-Kliegman RM, Stanton BF, Schor NF: Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed, Volume1. 2016. pp: 50-89, Volume2. 2016. pp: 2182-2230.
4-Vieria TC, Trigo M, Alonso RR, Riberio RH, Cardoso MR. Assessment of food intake in infants between 0 and 24 months with congenital heart disease. Arq Bras Cardiol 2007; 89(4): p 219-224.
5-Varan B, Tokel K, Yilmaz G. Malnutrition and growth failure in cyanotic and acyanotic congenital heart disease with and without pulmonary hypertension. Arch Dis Child. 1999 Jul; 81(1): 49-52.
6-Kao YI, Wang R, Hwang B. Life adjustment of school age children with congenital heart disease after corrective surgery. Journal of Nursing 2000; 47: 43-45.
7-Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RD, Feltes TF. Moss and Adams' Heart Disease in Infants, Children and Adolescents: Including the Fetus and Young Adult. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008: pp: 524-541.
8-Martorell R, Haschke F: Nutrition and Growth. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001: pp: 22-47.
9-Emami Moghadam AR. Failure to thrive and its patterns in children with heart disease in Ahwaz 2007. Medical Science Journal 2009; 8(3): pp: 361-368.
10-Noori N. Growth status in children with congenital heart disease. Medical Science Journal of Tabriz University (In Persian) 2010: pp: 78-83.
11-Boctor D, Pillo-Bloka F. Nutrition after cardiac surgery for infants with congenital heart disease. Nutrition in Clinical Practice 1999; 14:111-115.
12-Chung Y, Chi-Wen C. Growth and development of children with congenital heart disease. Journal of advanced nursing 2004; 47(3): pp: 260-269.
13-Nasiruzzaman AH, Hussain MZ, Baki MA, Tayeb MA, Mollah MN. Growth and developmental status of children with congenital heart disease. Bangladesh Medical Journal. 2011; 40(2): 54-7.
14-Samadi M, Siamak SH, Mohammadpour Shateri M, Habibzadeh A. Growth Parameters and Insulin Like Growth Factor-1: Comparison between Cyanotic and Acyanotic Congenital Heart Disease and Normal Children. Life Science Journal 2013; 10(4). pp: 577-580.
15-Hassan BA, Albanna EA, Morsy SM, Siam AG, et al. Nutritional status in children with un-operated congenital heart disease: an Egyptian center experience. Frontiers in Pediatrics Journal 2015; volume3. pp: 1-5.
16-Thompson G, Reyes T, Rabiele B. The nutritional status of the child with congenital cardiopathy. Arc Inst Cardiol Mex 1998; 68(2): p 119-230.
17-Villasis-Keever MA, et al. Frequency and risk factors associated with malnutrition among children with congenital heart disease in a cardiology hospital. Salud Publica Mex 2001; 43(4): pp: 313-323.
18-Blasquez A, et al. Evaluation of Nutritional ststus and support in children with congenital heart disease. European Journal of Clinical Nutrition 2016; 70 pp: 528-531.
19-Ratanachu-Ek S, Ponqdara A. Nutritional status of pediatric patients with congenital heart disease: pre-and post-cardiac surgery. J med assoc Thai 2011; 94(3): pp: 133-137.