روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

10.22118/jsmj.2017.144098

چکیده

چکیده
زمینه و هدف. آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم یک آزمون فرایند-محور سنجش رشد حرکتی کودکان است. هدف مطالعه، ارزیابی روایی و پایایی این ابزار در کودکان سه تا 10 سال اهواز بود.
روش بررسی. راهبرد تحقیق توصیفی-هنجاری و طرح تحقیق مقطعی بود. تعداد 1600 کودک سه تا 10 سال شهر اهواز از هشت منطقه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون TGMD-3 بود. از روش‌های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی درون طبقه‌ای و پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها. شاخص روایی محتوایی، دامنه‌ای از 0/80 تا یک را نشان داد. پایایی همسانی درونی خرده-آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 0/85، 0/85 و 0/91 و پایایی آزمون-بازآزمون 0/92، 0/94 و 0/95 بدست آمد. ضریب پایایی درون‌ارزیاب خرده‌آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 0/98، 0/99 و 0/99 و پایایی بین‌ارزیاب 0/97، 0/98 و 0/98 بدست آمد. برای ارزیابی روایی سازه، طرح دو عاملی الریخ از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. ضرایب همبستگی خرده‌آزمونها با سن مثبت و بالا بود.
نتیجه‌گیری. با توجه به تایید روایی و پایایی آزمون TGMD-3، می‌توان با اطمینان برای ارزیابی رشد حرکتی کودکان اهواز اسفاده کرد. همبستگی خرده‌آزمونها با سن از قابلیت تمایز سنی و ماهیت رشدی آزمون حمایت می‌کند. نتایج تحقیق محدود به جامعه فعلی است و نماینده تمام ایران نیست. مطالعات آینده بایستی بر اساس تنوع فرهنگی مناطق دیگر، ویژگیهای این آزمون را ارزیابی کنند.

کلیدواژه‌ها