دوره و شماره: دوره 16، شماره 6 - شماره پیاپی 111، بهمن و اسفند 1396 
تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق

صفحه 665-671

10.22118/jsmj.2018.57830

داود فرازنده نیا؛ معصومه حسینی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ عبدالرسول دانشجو