بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران- خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس، اهواز، ایران

2 استادیار بخش پزشکى مولکولى ،انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد بخش پزشکى مولکولى،انستیتو پاستور ایران، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژى، بخش پزشکى مولکولى، تهران، ایران.

4 استاد گروه ژنتیک.گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه ژنتیک.گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

6 استادیار گروه غدد.آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و تشخیص پیش از تولد نرگس، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: افزایش بیان هموگلوبین جنینی در برخی بیماران تالاسمی بتا و داسی شکل منجر به بهبود علائم بیماری می­گردد. شناخت عواملی که موجب افزایش مجدد هموگلوبین جنینی می­شوند بسیار مهم است. توجیه مولکولی افزایش هموگلوبین جنینی را می­توان به ژن­هایی نسبت داد که نقش تنظیمی در بیان ژن­های خوشه ی ژنی بتاگلوبین دارند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پلی­مورفیسم شایع مرتبط با افزایش هموگلوبین جنینی ژن BCL11A و ناحیه ی بین ژنی HBS1L-MYB در  بیماران و ناقلین بتا تالاسمی خوزستان می باشد.
روش بررسی: دراین مطالعه 50 بیمار تالاسمی با هموگلوبین جنینی بالا و50 مورد به عنوان کنترل نرمال از جمعیت خوزستان انتخاب شد. با بهره­گیری از روش­های  PCR، هضم آنزیمی و تعیین توالی فراوانی پلی­مورفیسم­های rs766432, rs28384513,، rs11886868  و rs4895441 بررسی شد.
یافته ­ها:فراوانی پلی­مورفیسم­هایs766432 (A/C)  آللC و(C/T) rs11886868 آلل  C وrs28384513 (A/C) آلل A در افراد با هموگلوبین جنینی افزایش یافته بالا بوده، ارتباط معنی­دار قوی با افزایش هموگلوبینی جنینی داشتند. در حالی که در رابطه با پلی مورفیسم(A/G)  rs4895441 تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید.
نتیجه­ گیری: در این مطالعه می توان گفت که پلی مورفیسم های rs766432 (A/C) آلل C و 6868 (C/T) rs1188 آلل  Cوrs28384513 (A/C)   آلل A در ارتباط با افزایش هموگلوبین جنینی بوده، در پیش­بینی وضعیت بالینی جنین به صورت تالاسمی ماژور یا اینترمدیا می توانند نقش داشته باشند. اگرچه برای تایید این موضوع بررسی این مارکرها در جمعیت بزرگتر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1-Fabrice Danjou, Franco Anni, Renzo Galanello. Beta-thalassemia: from genotype to phenotype Haematologica 2011;96(11):1573-5.
2-Thein, S. L. and Menzel, S. Discovering the genetics underlying foetal haemoglobin production in adults. British Journal of Haematology 2009;145(4): 455-67.
3-Hamid M, Mahjoubi F, Akbari MT, Arab A, Zeinali S, Karimipoor M. Molecular analysis of gamma-globin promoters, HS-111 and 3'HS1, in beta-thalassemia intermedia patients associated with high levels of Hb F. Hemoglobin 2009;33(6):428-38.
4-Thein S L. 'Beta-thalassaemia prototype of a single gene disorder with multiple phenotypes. International Journal of Hematology 2002;76: 96-104.
5-Menzel S, Garner C, Gut I, Matsuda F, Yamaguchi M, Heath S, et al. A QTL influencing F cell production maps to a gene encoding a zincfinger protein on chromosome 2p15. Nature Genetics 2007; 39(10):1197-9.
6-Farrell JJ, Sherva RM, Chen ZY, Luo HY, Chu BF, Ha SY, et al. A 3-bp deletion in the hbs1l-myb intergenic region on chromosome 6q23 is associated with hbf expression. Blood 2011;117:4935-4945.
7-Wahlberg K, Jiang J, Rooks H, Jawaid K, Matsuda F, Yamaguchi M, et al. The hbs1l-myb intergenic interval associated with elevated hbf levels shows characteristics of a distal regulatory region in erythroid cells. Blood 2009;114:1254-1262.
8-Wallrapp C, Verrier SB, Zhouravleva G, Philippe H, Philippe M, Gress TM, et al. The product of the mammalian orthologue of the Saccharomyces cerevisiae HBS1 gene is phylogenetically related to eukaryotic release factor 3 (eRF3) but does not carry eRF3-like activity. FEBS Letters 1998; 440: 387-392.
9-Westin EH, Gallo RC, Arya SK, Eva A, Souza LM, Baluda MA, et al. Differential expression of the amv gene in human hematopoietic cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 1982;79 (7): 2194-8.
10- Makani J, Menzel S, Nkya S, Cox SE, Drasar E, Soka D, et al. Genetics of fetal hemoglobin in Tanzanian and British patients with sickle cell anemia. Blood 2011;117(4):1390-2.
11- Thein SL, Menzel S, Peng X, Best S, Jiang J, Close J, et al. Intergenic variants of HBS1L-MYB are responsible for a major quantitative trait locus on chromosome 6q23 influencing fetal hemoglobin levels in adults. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2007;104 (27), 11346-51.
12- Sedgewick AE, Timofeev N, Sebastiani P, So JC, Ma ES, Chan LC, et al.BCL11A is a major HbF quantitative trait locus in three different populations with betahemoglobinopathies. Blood Cells Molecules and Disease 2008;41(3):255-8.
13- Thi Khanh Tien Nguyen, Philippe Joly, Claire Bardel, Mustapha Moulsma, Nathalie Bonello-Palot, Alain Francina. The XmnI (G)gamma polymorphism influences hemoglobin F synthesis contrary to BCL11A and HBS1L-MYB SNPs in a cohort of 57 beta-thalassemia intermedia patients. Blood Cells Molecules and Diseases 2010 45(2):124-7.
14- Hashemi Gorji F, Hamid M, Arab A,, Amirian A, Zeinali S, Karimipoor M. Relationship between DNA polymorphisms at the BCL11A and HBS1L-MYB loci in 9-Thalassemia patients with increased fetal hemoglobin levels. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ 2011;8(3):149-157.
15-Neishabury M, Zamani F, Keyhani E, Azarkeivan A, Abedini SS, Eslami MS, et al. The influence of the BCL11A polymorphism on the phenotype of patients with beta thalassemia could be affected by the beta globin locus control region and/or the Xmn1-HBG2 genotypic background. Blood Cells Molecules and Diseases 2013;51(2):80-4.
16-Ngo D, Bae H, Steinberg MH, Sebastiani P, Solovieff N, Baldwin CT, et al. Fetal hemoglobin in sickle cell anemia: genetic studies of the Arab-Indian haplotype. Blood Cells, Molecules and Diseases 2013;51(1):22-6.