تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی جانوری.گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه ژنتیک.گروه ژنتیک، مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

3 کارشناسی ارشد علوم تشریحی.گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشیار گروه علوم تشریحی.گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

5 استادیار گروه علوم تشریحی.گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از مکمل­های گیاهی جهت پیشگیری از چاقی نسبت به دارو­های شیمیایی ارزان تر و کم خطر­تر هستند. با توجه به اثر کاهنده­ی چربی دارچین، در این تحقیق اثر دو دوز متفاوت عصاره آبی دارچین بر میزان وزن و شاخص­های بیوشیمیایی مرتبط با سندرم متابولیک در موش­های صحرایی نر تحت رژیم غذایی پرچرب بررسی گردید.
روش بررسی: 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 4 گروه مورد بررسی قرار گرفتند: کنترل (رژیم غذایی معمولی)، گروه رژیم پرچرب (رژیم غذایی پرچرب با 60 درصد چربی اضافه)، 2 گروه رژیم پرچرب تیمار شده با دوز­های 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره. تیمار به مدت 20 هفته روزانه از طریق گاواژ دهانی انجام شد. سپس کالبد شکافی شده و از قلب حیوانات خونگیری انجام گردید. وزن اندام­های داخلی و چربی امنتال اندازه­گیری شد و آزمایشات بیوشیمیایی انجام گرفت.
یافته ­ها: دوز 100 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره، شاخص توده­ی بدنی و وزن چربی امنتال را نسبت به گروه تحت رژیم پرچرب پایین آورد. هر دو دوز عصاره توانست میزان لپتین را نسبت به گروه چاق پایین آورد. دوز 100 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره مانع از کاهش وزن پانکراس شد.
نتیجه ­گیری: در این مطالعه اثرات ضد چاقی دوز 100 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده شد که شاید گواه اثرات مثبت دوز­های پایین عصاره دارچین است. عصاره آبی دارچین به عنوان چاشنی می­تواند به همراه وعده­های غذا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1-Rahele Sabet-Servestani MK, Mohamad-Hossein Kave, Hamidreza Tabatabaee. The Effect of Dietary Behavior Modification on Anthropometric Indices in Obese Adolescent Female Students Iran J Pediatr. 2008;18(11):71-6.
2-Kianbakht S. A Review on Medicinal Plants Used in Treatment of Obesity and Overweight. Journal of Medicinal Plants. 2010;4(36):1-23.
3-Ridker PM. Novel risk factors and markers for coronary disease. Advances in internal medicine. 2000;45:391-418.
4-Dashti-Rahmatabadi M, Vahidi Merjardi A, Pilavaran A, Farzan F. Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2009;17(2):190-9.
5-Mousavi SE, Shahriari A, Ahangarpour A, Jolodar A. Effect of Teucrium polium ethyl acetate extract on energy consumption and obesity parameters in high sucrose diet rats. Razi Journal of Medical Sciences. 2011;18(82):24-31.
6-Xu F, Gao Z, Zhang J, Rivera CA, Yin J, Weng J, et al. Lack of SIRT1 (Mammalian Sirtuin 1) activity leads to liver steatosis in the SIRT1+/- mice: a role of lipid mobilization and inflammation. Endocrinology. 2010;151(6):2504-14.
7-Pittler MH, Ernst E. Dietary supplements for body-weight reduction: a systematic review. The American journal of clinical nutrition. 2004;79(4):529-36.
8-A Arzi AS, N Aghel, N Nazari, S Saeidnejad. Study of Analgesic Effect of Hydroalcoholic Extract of Cinammom. JUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL 2011;10(3):272-9.
9-P.A. Paranagama SW, G. S. Jayatilake, A. L. Jayawardena, U.M. Senanayake, A.M. Mubarak. A comparison of essential oil constituents of bark, leaf, root and fruit of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blum) grown in Sri Lanka. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka. 2010;29(3):147-53.
10-Scheen AJ, Beck E, De Flines J, Rorive M. [Obesity, insulin resistance and type 2 diabetes: risk factors for breast cancer]. Revue medicale de Liege. 2011;66(5-6):238-44.
11-Reza Malekzadeh MMM, Shahin Merat MD, Akram Pourshams MD, Arash Etemadi MD. OBESITY PANDEMIC: AN IRANIAN PERSPECTIVE. Arch Iranian Med. 2005;8(1):1-7.
12-Boque N, Campion J, de la Iglesia R, de la Garza AL, Milagro FI, San Roman B, et al. Screening of polyphenolic plant extracts for anti-obesity properties in Wistar rats. Journal of the science of food and agriculture. 2013;93(5):1226-32.
13-Dastagir G, Rizvi MA. Review - Glycyrrhiza glabra L. (Liquorice). Pakistan journal of pharmaceutical sciences. 2016;29(5):1727-33.
14-Kim SH, Lee IC, Baek HS, No KW, Shin DH, Moon C, et al. Effects of melamine and cyanuric acid on embryo-fetal development in rats. Birth defects research Part B, Developmental and reproductive toxicology. 2013;98(5):391-9.
15-Camacho S, Michlig S, de Senarclens-Bezençon C, Meylan J, Meystre J, Pezzoli M, et al. Anti-Obesity and Anti-Hyperglycemic Effects of Cinnamaldehyde via altered Ghrelin Secretion and Functional impact on Food Intake and Gastric Emptying. Scientific Reports. 2015;5:7919.
16-Iwasaki Y, Tanabe M, Kobata K, Watanabe T. TRPA1 agonists--allyl isothiocyanate and cinnamaldehyde--induce adrenaline secretion. Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 2008;72(10):2608-14.
17-Masamoto Y, Kawabata F, Fushiki T. Intragastric administration of TRPV1, TRPV3, TRPM8, and TRPA1 agonists modulates autonomic thermoregulation in different manners in mice. Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 2009;73(5):1021-7.
18-Kim SH, Hyun SH, Choung SY. Anti-diabetic effect of cinnamon extract on blood glucose in db/db mice. Journal of ethnopharmacology. 2006;104(1-2):119-23.
19-Mohamed Mohamed Soliman HFA, Samir Ahmed El-Shazly and Osama Mesilhy Saleh. Biomedical Effects of Cinnamon Extract on Obesity and Diabetes Relevance in Wistar Rats. American Journal of Biochemistry and Molecular Biology. 2012(2):133-5.
20-Ickin Gulen M, Guven Bagla A, Yavuz O, Hismiogullari AA. Histopathological changes in rat pancreas and skeletal muscle associated with high fat diet induced insulin resistance. Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission. 2015;90(7):495-505.
21-Couturier K, Qin B, Batandier C, Awada M, Hininger-Favier I, Canini F, et al. Cinnamon increases liver glycogen in an animal model of insulin resistance. Metabolism: clinical and experimental. 2011;60(11):1590-7.
22-Qin B, Panickar KS, Anderson RA. Cinnamon: potential role in the prevention of insulin resistance, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. Journal of diabetes science and technology. 2010;4(3):685-93.