مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی. گروه میکروبیولوژی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

2 استادیار گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ، ورامین ، ایران

3 استادیار گروه پرستاری. گروه پرستاری، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: میکروارگانیسم‌های مختلفی می‌توانند سبب عفونت ادراری شوند، اما خانواده باکتری­های آنتروباکتریاسه نظیراشریشیاکلی و کلبسیلا، بیشترین عامل مسبب عفونت ادراری باکتریایی می­باشند. لذا، در این مطالعه به بررسی میزان مقاومت دارویی سویه­های کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک رایج، پرداخته شد.
روش بررسی: این مطالعه آزمایشگاهی روی100 سویه ( 50 سویه کلبسیلا، 50 سویه E.coli ) جدا شده از بیماران سرپایی دارای عفونت ادراری (81 زن، 19 مرد) با میانگین سنی 15/18 ± 3/43 که تست های تفریقی بیوشیمیایی ورنگ آمیزی گرم جهت شناسایی دقیق سویه ها انجام شد. تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی ، از دو روش انتشار روی دیسک (کربی بائر) و میکرودایلوشن براث مطابق با دستور العملM7 CLSI انجام شد. نتایج بدست آمده با نرم‌افزار SPSS 23 نسخه 17مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقادیرP یافته­ها: از 50 نمونه Ecoli، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم، 38 نمونه نسبت به سفتریاکسون وسیپروفلوکساسین، 18 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 19 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند. از 50 نمونه کلبسیلا ، 45 نمونه نسبت به ایمی پنم ، 35 نمونه نسبت به سفتریاکسون،37 نمونه نسبت به سیپروفلوکساسین، 20 نمونه نسبت به کوآموکسی کلاو و 21 نمونه نسبت به کوتریموکسازول حساس بودند که نتایج هردو روش با هم انطباق داشت.
نتیجه­گیری: نوع روش استفاده شده در تست حساسیت آنتی بیوتیکی تاثیری در نتایج ندارد اما استفاده ب رویه و سرخود از آنتی بیوتیک ها باید کنترل گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Gastmeier P, Schwab F, Bärwolff S, Rüden H, Grundmann H. Correlation between the genetic diversity of nosocomial pathogens and their survival time in intensive care units. Journal of Hospital Infection. 2006; 62(2):181-6.
2-Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American journal of medicine. 2002; 113(1):5-13.
3-Khalili M, MK SY, Ebadi M, Sadeh M. Correlation between urine analysis and urine culture in the diagnosis of urinary tract infection in Yazd central laboratory. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2007; 65(9):53-8.
4-Ullah F, Malik SA, Ahmed J. Antimicrobial susceptibility pattern and ESBL prevalence in Klebsiella pneumoniae from urinary tract infections in the North-West of Pakistan. African Journal of Microbiology Research. 2009; 3(11):676-80.
5-Smith DR, Tanagho EA, McAninch JW. Smith's general urology: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2008.
6-Zorc JJ, Levine DA, Platt SL, Dayan PS, Macias CG, Krief W, et al. Clinical and demographic factors associated with urinary tract infection in young febrile infants. Pediatrics. 2005; 116(3):644-8.
7-Molaabaszadeh H, Eslami K, Hamidi MD, Abadi RB. Antibiotics Profile of Klebsiella pneumonia, Araad Hospital. Tehran. 2008-2010. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 2013; 18(62):37-41.
8-Gangoue-Pieboji J, Koulla-Shiro S, Ngassam P, Adiogo D, Ndumbe P. Antimicrobial activity against gram negative bacilli from Yaounde Central Hospital, Cameroon. African health sciences. 2006; 6(4):232-5.
9-Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, Jankowski K, Betlejewska K, Hryniewicz W. Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2001; 47(6):773-80.
10-Abdelhalim KA, Ibrahim AM. Evaluation of antimicrobial resistance of urinary tract isolated Esherichia coli from Omdurman Teaching Hospital in Sudan. African Journal of Bacteriology Research. 2013; 5(6):76-7.
11-Abdullah FE, Mushtaq A, Irshad M, Rauf H, Afzal N, Rasheed A. Current efficacy of antibiotics against Klebsiella isolates from urine samples–a multi-centric experience in Karachi. Pak J Pharm Sci. 2013; 26(1):11-5.
12-Noor-ul-Ain Jameel HE, Zafar A, Amin H. Multidrug resistant AmpC β-lactamase producing Escherichia coli isolated from a paediatric hospital. Pakistan journal of medical sciences. 2014; 30(1):181.
13-Zamanzad B, Shirzad H, Naseri F. Comparison of the causative bacteria and antibacterial susceptibility pattern of nosocomial and community-acquired urinary tract pathogens in 13-35 years old women, Shahrekord, 2004 . Arak Medical University Journal. 2005; 8 (4) :23-30.
14-Afzali H, Momen-Heravi M. Evaluation of ciprofloxacin and imipenem resistance among uropathogenic bacterial strains using the disk diffusion and E-test methods in Shahid-Beheshti Hospital in Kashan during 2012-2013. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2015; 19 (4) :349-355.
15-Pourali SG, Mardaneh J. Characterization of BlackTX Gene and cross-resistance in klebsiella pneumonia isolated from hospitalized patients. Journal of Fasa University OF Medical Sciences 2016; 6 (1): 52 -59.
16-Jiménez-Guerra G, Heras-Cañas V, Béjar ML, Sorlózano-Puerto A, Navarro-Marí J, Gutiérrez-Fernández J. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae from urinary tract infections: Evolution of antimicrobial resistance and treatment options. Medicina clinica. 2017; S0025-7753(17)30651-6.