تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گفتار درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی(تریتا)، دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران.

2 گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران

3 کارشناس ارشد گفتاردرمانی.گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: لکنت اختلالی در جریان روان گفتار است و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. با توجه به تاثیر عوامل زبانی، فرهنگی و اجتماعی بر شدت لکنت، با شناخت موقعیت ها و شرایطی که بیش از سایرین فرد دارای لکنت را تحت تاثیر قرار می­دهد می­توان تاثیر موقعیت را شناسایی و کنترل و در مرحله تعمیم درمان،آن موقعیت ها را هدف قرار داد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد 12 تا 35 سال با استفاده از مقیاس فردی لکنت بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و تعداد 30 نمونه در محدوده سنی 12 تا 35 سال مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. شدت لکنت هر یک از نمونه ها بر اساس درصد هجاهای لکنت شده محاسبه شد و سپس تاثیر شرایط و موقعیت های اضطراب زا بر نمونه ها از طریق مقیاس SSS بررسی شد.
یافته­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت شدت لکنت حین صحبت به طور کلی در سه موقعیت مقیاس فردی لکنت، معنادار نبود، اما در مقایسه میانگین دوبه دوی این موقعیت ها مشخص شد که شدت لکنت در حین صحبت با دوست نزدیک و شخص صاحب مقام تفاوت قابل ملاحظه و معناداری داشته است.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر می­توان گفت صحبت در موقعیت رویارویی با شخص صاحب مقام برای افراد حاضر در نمونه سخت تر بوده و بر شدت، اجتناب و کنترل کلام آن ها تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Gituar B.Stuttering: An integrated approach to its nature &treatment, 3nded. Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins; 2006, 3-30.
2-Brocklehurst P.Stuttering prevalence, incidence and recovery rates depend on how we define it: comment on yairi and ambrose' article epidemiology of stuttering: 21st century advances. Fluency disorders 2013; 38 (3): 290-293.
3-Shafie B, Mehraliyan Z. Non fluency disorder of speech in children.1.Esfahan: Esfahan University; 2006; pp 5-30. [Persian]
4-Yairi E, Ambrose N. Epidemiology of stuttering: 21 Century advances.Fluency disorders 2012; 34: 551-569.
5-Tahmasebigarmtani N, Shafiei B, Feizi A, Salehi A, Howell P.Identification of perpetuity and permissibility Persian version SSI4. Jrrs.2011; 8(4). [Persian]
6-Baghali A. Identification of qualification in the adults stutterers life and comparison with the person without stuttering,BSc.Thesis Rehabilitation school of Isfahan university of medical sciences, . Esfahan, 2010. [Persian]
7-Erickson S, Block S .The social and communication impact of stuttering on adolescents and their families. Fluency Disorder 2013; 38:11-24.
8-Blumgart E, Tran Y, Craig A. Social support and its association with negative affect in adults who stutter.Fluency Disorder 2014; 40:83-92.
9-Iverach L, Rapee RM. Social anxiety disorder and stuttering: Current status and future directions. Fluency disorders 2014; 40: 69-82.
10-Mardani N, Ataei Z, Lakzian S, Sohani Rad D, Ghasemi H, et al. An Investigation of the Effect of Stuttering on Personality Characteristics in Adult Men.Jpsr 2015; 4(2): 24-30.[ Persian ]
11-Mohammadi H, Rezaei M, Moradi S, Barani M, Badri S,et al. Comparison of quality of life in people who stutter and normal individuals.J Kermanshah Univ Med Sci 2012; 16(6): 480-6.[Persian ]
12-Guitar B,McCauley RJ. Treatment of Stuttering: Established and Emerging Approches. Lippincott Williams &wilkins; 2010:chapter1&2.
13-Craig A, Tran Y.Trait and social anxiety in adults with chronic stuttering: conclusions following meta-analysis. Fluency Disorder2014; 40:35-43.
14-Davis S, Shisca D, Howell P .Anxiety in speakers who persist and recover from stuttering. J CommunDisord 2007; 40(5):398-417.
15-Hoseininejad M, Sharifabadi M, GhayoumiAnaraki Z, Sobhani Rad D, Poormohammad A.Study of Social Anxiety Components in People who stutter.JPSR2016;5(1) : 7-80.[Article in Persian ]
16-Hoseininasab SH, PoorebrahimomranA, Shafeie B, Shafeie M.Identification of perpetuity and permissibility Persian version SSS.Jrrs.2011; 10(2).
17-Riley J, Riley G, Maguire G .Subjective screening of stuttering severity, locus of control and avoidance: research edition. Fluency disorder2004; 29:51-62.
18-Makkar SR, Grisham JR. Social anxiety and the effects of negative self-imagery on emotion, cognition, and post-event processing. Behaviour research and therapy 2011; 49(10): 654-64.

19-GiorgettiMde P, OliveiraCM, GiachetiCM. Behavioral and social competency profiles of stutterers.CoDAS 2015; 27(1):44-50.

20-Lowe R, Guastella AJ, Chen NT, Menzies RG. Avoidance of eye gaze by adults who stutter.Fluency disorders 2012; 37(4): 263-74.