مقایسه ی اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول توسط رادیوگرافی دیجیتال معمولی و دیجیتال با فیلتر پردازش کنتراست معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 استادیار بخش رادیولوژی.بخش رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

3 استادیار بخش اندودونتیکس.بخش اندودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سیستم رادیوگرافی دیجیتال انواع گوناگونی از تکنیکهای پردازش تصویر را در دسترس قرار میدهد. از این رو هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ی اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول توسط رادیوگرافی دیجیتال معمولی و دیجیتال با فیلتر پردازش کنتراست معکوس می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 29 دندان خلفی و قدامی کشیده شده در کلینیکهای دندانپزشکی اهواز جمع آوری شده و در 10 فک گوسفندی قرار داده شد. فاصله ی CEJ  تا کرست آلوئول توسط کولیس اندازه گیری شد. رادیوگرافیهای دیجیتال بهروش موازی با استفاده از سیستمDigora® Optime انجام گرفت. 58 سطح پروگزیمال دندانها برای اندازه گیری CEJ تا کرست آلوئول شماره گذاری شد. تصاویر بدون فیلتر و فیلتر شده (فیلتر Inversion) توسط دو مشاهده گر ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Repeated Measure تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین اندازه های ثبت شده برای استاندارد طلایی (اندازه گیری با کولیس) 5501/5 بوده و برای اندازه های ثبت شده توسط مشاهده گر اول در مشاهده ی تصویر با فیلتر و بدون فیلتر بهترتیب 0025/5 و 1379/5 بوده است. این میانگین برای مشاهده گر دوم به ترتیب 1483/5 و 0103/5 محاسبه شد. بر همین مبنا در مقایسه ی تصاویر Original و تصاویر با فیلتر پردازش کنتراست معکوس اختلاف معنیداری یافت نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مقایسه ی تصویر رادیوگرافی دیجیتال با اعمال فیلتر و بدون اعمال فیلتر پردازش کنتراست معکوس با استاندارد طلایی تفاوت معنی داری یافت نشد. بنابراین استفاده از هیچ یک از تصاویر رادیوگرافی با فیلتر و بدون فیلتر نسبت به دیگری دارای ارجحیت نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Bushong SC. Radiologic science for technologists: physics, biology, and protection: Elsevier Health Sciences; 2013; 12(2): 33-37.
2-Parks ET, Williamson GF. Digital radiography: an overview. J Contemp Dent Pract. 2002;3(4):23-39.
3-Shah Abouei M, Hekmatian E,  Adibrad M,  Bahador Ghobadi A. Accuracy of vertical bitewing and bisect periapical radiography techniques in anterior mandibular teeth interdental bone resorption. Journal of Isfahan Dental School 2009; 5(3): 126-133.
4-Sarkarat FAS, Donia%A Bohlooli, Behnam%A Lozani, Saviz. Ridge preservation with OSSEO+ compared to Cenobone for implant site development: a clinical and histologic study in humans. journal of research in dental sciences. 2010;7(3):1-6.
5-Ezoddini Ardakani FAM, R%A Akbari, S%A Haerian Ardakani, A%A Javadi-Shalmani, J. A Comparison of Panoramic, Periapical and Bite Wing Radiographies in Evaluation of Alveolar Bone Loss in Periodiontitis. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2007;15(2):22-30.
6-Moradi Haghgoo JAP, Farzad%A Ghasri, Soheila%A Khoshhal, Masoomeh%A Torkzaban, Parviz%A Arabi, Seyyed Reza%A Rabienejad, Nazli. Comparative Study of Accuracy in E Speed Intra Oral Films, PSP Intra Oral Digital System and Panoramic Digital Systems (PSP&CCD) for Identifying the Extent of Alveolar Bone Loss in Patients with Chronic Periodontitis. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2014;21(1):41-8.
7-Mehralizadeh SAM, Peyman%A Taghizadeh, Sima%A Edalat, Maryam%A Mohebi, Mahashad. Reverse contrast enhancement in digital radiography in detection of vertical root fracture (in vitro). Journal of Dental Medicine. 2015;28(2):115-21.
8-sakhdari sAm, sandra%A dadresanfar, bahareh%A hakim, maryam%A Kharazifard, Mohammad javad. Accuracy of reverse contrast option of digital radiography in detection of horizontal root fracture.( in vitro ). journal of research in dental sciences. 2011;8(2):68-74.
9-The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA). 2014;26(2):124-30.
10-Dabaghi A, Habibikia A,  Abasi S ,  Niroomand N,  Mohagheghi SA, Sharifi S. Efficacy of Different Image Processing Filters for the Detection of Proximal Recurrent Caries in Digital Bitewing Radiographs. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2015; 14(2): 158-166.
11-Di Benedetto A, Gigante I, Colucci S, Grano M. Periodontal disease: linking the primary inflammation to bone loss. Clinical and Developmental Immunology. 2013;2013.
12-Ezoddini Ardakani FAGP, D.%A Soltani Mohammadabady, M. Comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in evaluation of curved canals lengths. Journal of Dental Medicine. 2005;18(3):66-74.
13-Sharifi Shooshtari S, Abbasi S, Fatahian S, Niroomand N, Habibi Kia A, Azizian M, et al. Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Indirect Conventional and Inverted Processing Digital (PSP) Radiograph Images in Periapical Lesions. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2015;14(3):263-72.
14-Akarslan Z, Akdevelioğlu M, Güngör K, Erten H. A comparison of the diagnostic accuracy of bitewing, periapical, unfiltered and filtered digital panoramic images for approximal caries detection in posterior teeth. Dentomaxillofacial Radiology. 2014.
15-Dabbaghi A, Abbasi S, Shams N, Niroomand N, Habibikia A. Efficacy of image processing filters in the detection of proximal caries in digital bitewing radiograph. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2015;14(2):169-80.