بررسی ارتباط بین نوع نهفتگی مولر سوم مندیبل و پوسیدگی سطح دیستال مولر دوم مندیبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی فک وصورت .گروه جراحی دهان فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه رادیولوژی دهان.گروه رادیولوژی دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: دندان نهفته دندانی است کـه بـه واسـطه  سد فیزیکی در مسیر رویش، از رویش باز مانده اسـت. وجود دندان مولر سوم نهفته مندیبل از آنجا که با  سطح دیستال دندان مولر دوم در تماس است، موجب ریسک پوسیدگی در دیستال دندان مولر دوم می گردد.
روش  بررسی: مطالعه ی حاضر  مطالعه مقطعی و اپیدمیولوژیک تحلیلی بود که در سال 1393 برروی 50 بیمار با نهفتگی مولر سوم مندیبل صورت گرفت.رادیوگرافی­های پانورامیک جهت تعیین نوع نهفتگی و رادیوگرافی بایت وینگ برای تعیین وجود یا عدم وجود پوسیدگی تهیه گردید. با استفاده ازآزمون کای دو به بررسی ارتباط پوسیدگی مولر دوم مندیبل و نوع نهفتگی مولر سوم پرداخته شد.تجزیه و تحلیل داده ها با سطح معنی داری (05/0P < ) در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بیشترین نوع نهفتگی متعلق به نهفتگی مزیوانگولار با (34%) و نهفتگی های دیستوانگولار و افقی با (24%)  و نهفتگی عمودی (18%) بود. درجه ی نهفتگی کلاس II،  (80%) و کلاس III، (20%) گزارش گردید. بر اساس Pell and Gregory، اکثر نهفتگی ها جزو کلاس B و کلاس A کمترین بود. میزان  فراوانی پوسیدگی در این مطالعه (52%) دیده شد. 48/38% از موارد پوسیدگی در نهفتگی نوع مزیوانگولار(05/0p>) و 48/38%
 در نوع هوریزنتال(04/0 p=) دیده شد که به طور معنی داری بیشتر از سایر انواع نهفتگی ها بود.
نتیجه­گیری:  در این مطالعه بین زاویه نهفتگی (مزیوانگولار و هوریزنتال) و عمق نهفتگی (کلاس 2) با پوسیدگی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ali S, Nazir A, Shah SAA, Akhtar MU. Dental Caries And Pericoronitis Associated With Impacted Mandibular Third Molars—A Clinical And Radiographic Study. Pakistan Oral & Dental Journal 2014;34(2):268-73.
2-Sheikh MA, Riaz M, Shafiq S. Ncidence Of Distal Caries In Mandibular Second Molars Due To Impacted Third Molars – A Clinical & Radiographic Study. Pakistan Oral & Dental Journal 2012;32(3):364-70.
3- Syed KB, Zaheer KB, Ibrahim M, Bagi MA, Assiri MA. Prevalence of Impacted Molar Teeth among Saudi Population in Asir Region, Saudi Arabia – A Retrospective Study of 3 Years. J Int Oral Health. 2013;5(1):43-7.
4-Andreasen J. External Root Resorption: Its Implication In Dental Traumatology, Paedodontics, Periodontics, Orthodontics And Endodontics. Int Endod J. 1985;18(2):109-18.
5-Msagati F, Simon E, Owibingire S. Pattern Of Occurrence And Treatment Of Impacted Teeth At The Muhimbili National Hospital, Dar Es Salaam, Tanzania. BMC Oral Health. 2013;13:1-6.
6-Jung YH, Cho BH. Prevalence of Missing And Impacted Third Molars in Adults Aged 25 Years and Above. Imaging Sci Den. 2013;43(4):219-25.
7-Hassan AH. Pattern of Third Molar Impaction in a Saudi Population. Clin Cosmet Investig Dent. 2010;2:109-13.
8-Quek SL, Tay CK, Tay KH, Toh SL, Lim KC. Pattern of Third Molar Impaction in a Singapore Chinese Population: a Retrospective Radiographic Survey. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003;32(5):548-52.
9-Kramer RM, Williams AC. The Incidence of Impacted Teeth. A survey at Harlem Hospital. Oral Surg Oral Med Oral Patho. 1970;29(2):237-41.
10-Nitzan D, Keren T, Marmary Y. Does an Impacted Tooth Cause Root Resorption of the Adjacent One? Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1981;51(3):221-4.
11-Sandhu S, Kaur T. Radiographic Evaluation of the Status of Third Molars in the Asian-Indian Students. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63(5):640-5.
12-Leung WK, Corbet EF, Kan KW, Lo EC, Liu JK. A regimen of Systematic Periodontal Care After Removal of Impacted Mandibular Third Molars Manages Periodontal Pockets Associated with the Mandibular Second Molars. J Clin Periodontol. 2005;32(7):725-31.
13-Oderinu OH, Adeyemo WL, Adeyemi MO, O N, Adeyemi MF. Distal Cervical Caries in Second Molars Associated with Impacted Mandibular Third Molars: a case-control study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012:doi: 10.1016/j.oooo.2012.03.039.
14-Sigaroudi A, Dalili Z, Soghrati F. Evaluation of the Impaction Pattern of the Third Molar Teeth in an Iranian Population. Shiraz univ dent j. 2010;11(3):247-52.
15-Saravi ME, Refoa Y, Dashlibrun YN, Sharifi R. Prevalent of Root Resorption of second Molar Adjustment the Impacted Third Molar in Prepiacal and Panoramic Radiographs. Tehran Univ Med J. 2014;26(4):288-94.
16-Nemcovsky CE, Libfeld H, Zubery Y. Effect of Non-Erupted 3rd Molars on Distal Roots and Supporting Structures of Approximal Teeth. A Radiographic Survey of 202 cases. J Clin Periodontol. 1996;23(9):810-5.