ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه گفتار درمان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پارکز وبر یک سندرم ارثی غیر رایج است که منجر به ناهنجاری در اتصالات سرخرگی-سیاهرگی و مویرگ های پوستی شده و همچنین منفذهایی در بافت های اسکلتی و نرم به وجود می آورد و باعث هایپرتروفی این بافت ها می شود. این گزارش، بیان ویژگی های گفتار و زبان در دختر 7 ساله مبتلا به سندرم پارکز وبر است که از طریق مصاحبه با والدین و مشاهده بالینی کودک ثبت شده است. خزانه واژگانی کودک کمتر از پنجاه واژه و میانگین طول گفته وی نیز دو کلمه بوده و همچنین خطاهای تولیدی نظیر حذف و خرابگویی نشان داد. از طرفی به نظر می رسد، وجود تاخیر و نیز اختلال گفتار و زبان در این کودک، علاوه بر وجود سندرم، مربوط به برخی مشکلات بروز یافته شده پس از تولد می باشد که مهمترین آنان شامل تشنج، زردی و نارسایی اکسیژن به مغز هستند. هدف از ارائه این گزارش، بیان ویژگی های گفتار و زبان در یک بیمار مبتلا به سندرم پارکز وبر بود.

کلیدواژه‌ها


1-Wheeler JE. Diseases of the fallopian tube.. In: Kurman RJ, editor. Pathology of the female genital tract. 4th ed., New York: Springer–Verlag; 2002. p. 529–62.
2-Sawada K, Successful obstetrical management of a woman with Parkes–Weber syndrome. Eur J Obstet Gyn R B. 2008;140:290-91.
3-Lloyd RV, Hajdu SI, Knapper WH. Embryonal rhabdomyosarcoma in adults. Cancer. 1983;51:557–65.
5-Giron-vallego O, Lopez-Gutierrez JC, Fernandez-Pineda I. Diagnosis and treatment of Parkes Weber syndrome: a review of 10 consecutive patients. Ann VascSurg. 2013;27:820–25.
6-Suarez-Vilela D, Izquierdo-Garcia FM, Alonso-Orcajo N. Epithelioid and rhabdoidrhabdomyosarcoma in an adult patient: a diagnostic pitfall. Virchows Arch. 2004;445:323–5.
7-Nouri S, Mozaffari-Kermani R, Kouhpaye-Zadeh J, Zoljalali S. Evaluation of Speech and Language Features of Children Born after Assisted Reproductive Techniques. RJ. 2010;10(4):52-7. [Persian]
8-Brown, R. A first language. Cambridge, MA: Harvard University Press 1973.
9-Reilly, S., Bavin, E. L., Bretherton, L., Conway, L., Eadie, P., Cini, E., et al. The Early Language in Victoria Study (ELVS): A prospective, longitudinal study of communication skills and expressive vocabulary development at 8, 12 and 24 months. Int J Speech-Lang Pathol. 2009;11(5):344–58.
10-Abbasi, E. Natural development speech and language. Rehabilitation Faculty of Tehran 1999. [Persian]
11-Hoff, E. Thespecificity of environmental influence:Socioeconomic statusaffects earlyvocabulary development viamaternal speech. Child Dev. 2003;74:1368–78.
12-Horwitz, S. M., Irwin, J. R., Briggs-Gowan, M. J., Bosson Heenan, J. M., Mendoza, J., & Carter, A. S. Language delay in a community cohort of young children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42:932–40.
13-Vigil, D. C., Hodges, J., & Klee, T. Quantity and quality of parental language input to late talking toddlers during play. Child Lang Teach The. 2005;21:107-22.
14-Zubrick, S. R., Taylor, K. L., Rice, M. L., & Slegers, D. W. Late language emergence at 24 Months: An epidemiological study of prevalence, predictors, and covariates. J Speech Lang Hear Res. 2007;50:1562–92.