ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تغذیه پیراپشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اروند واحد اهواز، ایران

2 دانشکده تغذیه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از واحد اروند اهواز، اهواز، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

5 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت عادات غذایی و نقش احتمالی چاقی در ایجاد پوسیدگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی بر پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک­های شهر اهواز انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی_مقطعی 359 نمونه از بین کودکان 6-4 ساله از هر دو جنس به طور تصادفی خوشه ای از مناطق مختلف انتخاب شدند. پرسشنامه طرح که شامل اطلاعات عمومی و فردی از جمله جنس، سن، تحصیلات و شغل والدین و ... ، پرشسنامه بسامد خوراک کمی شامل 59 ماده غذایی استفاده گردید. BMI و dmft اندازه گیری گردید. از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته­ ها: همبستگی مثبت معنی­داری میان شاخص پوسیدگی دندان و شاخص توده بدنی (p<0/0512 ,  0/117=r) وجود داشت. همبستگی مثبت معنی­داری میان شاخص پوسیدگی دندان و با مصرف شیرکاکائو و شیرهای طعم دار(P=0/016 ,0/127= r)مصرف چربی ها (P=0/27 ,0/117= r) وجود داشت.
نتیجه­ گیری: با افزایش شاخص توده بدنی میزان پوسیدگی دندان افزایش می یابد. بین افزایش مصرف شیرکاکائو، شیرهای طعم دار و چربی ها با افزایش ریسک پوسیدگی دندان رابطه معنی دار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


1-Mehrabkhani M, et al. "Evaluation risk of dental caries in children under 6-yeares old supported by welfare organization of Mashhad in 2012." (2014): 257-266.
2-Mohtadinia J, Ejtahad H, parizan S, Kalejahi P N. The relationship between dental caries and body mass index and food habits in children referred to dentistry clinic of Tabriz university of medical sciences. Yafteh. 2011; 12 (3) :0-0.
3-Karimi Shahanjarini A, Makvandi Z, Faradmal J, Bashirian S, Hazavehei S M. Assessing the tooth decay status of 2-5 years children and the role of their mothers’ caring behaviors. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2013; 21 (4) :41-50.
4-Nuroloyuni S, et al. "The relationship between BMI and dental caries of permanent first molars in children 6-12 years of Ardabil" PhD Thesis.Ardabil Univercity of Medical Sciences.
5-SS Oskoee, et al. "Relationship between Use of snacks and sugary drinks in school time with the first molar caries"Journal of Ardabil University of MedicalSciences. 1386, 7.1: 51-46.
6-Goodson JM, Tavares M, Wang X, Niederman R, Cugini M, Hasturk H, etal. Obesity and dental decay: inference on the role of dietary sugar. PloS one. 2013;8(10):e74461.
7-Granville-Garcia AF, Menezes VAd, Lira PId, Ferreira JM, Leite-Cavalcanti A. Obesity and dental caries among preschool children in Brazil. Revista de Salud Pública. 2008;10(5):788-95.
8-Afroughi S, Faghihzadeh S, Khaledi M, Ghandehari Motlagh M. Effects of Adjacent Teeth on Caries Status of a Deciduous Tooth in 3-5 Years-Old Children . Armaghane danesh. 2010; 15 (3) :253-261
9-ALM A, et al. BMI status in Swedish children and young adults in relation to caries prevalence. Swed Dent J, 2011, 35.1: 1-8.‏
10-Hooley M, et al. Body mass index and dental caries in children and adolescents: a systematic review of literature published 2004 to 2011. Syst
11-Tripathi S, Kiran K, Kamala B. Relationship between obesity and dental caries in children-A preliminary study. J Int Oral Health. 2010;2(4):65-72.
12-ozari , et al. Vitro Evaluation of the reduction of surface hardness of enamel of primary teeth, permanent use of two types of acidic beverages spoken in the country. Journal of Dental Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, 1390, 12.2: 148-141.
13-http:www.who.int/childgrowth/mgrs/en/.
14-Bafti LS, Hashemipour MA, Poureslami H, Hoseinian Z. Relationship between body mass index and tooth decay in a population of 3–6-year-old children in Iran. International journal of dentistry. 2015;2015.
 15-Faezi, Mozhgan, Sareh Farhadi, and Hossein NikKerdar. "Correlation between dmft, Diet and Social Factors in Primary School Children of Tehran-Iran in 2009-2010." J Mashhad Dental School,1.36 (2012): 141-148.‏
16-Talebi M, et al. "The relationship between diet and oral hygiene and gingival status in private preschool children in the city of Mashhad"." J Mashhad Dental School, 2006;29:223-234.