روش های مرسوم و مولکولی تعیین حساسیت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در بین انسان ها می باشد همه گیری های ایدز و ظهور سویه های مقاوم به داروی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از مهم ترین مشکلات ریشه کنی این بیماری محسوب می شود، استفاده از تست های تعیین حساسیت دارویی نه تنها موجب تجویز رژیم دارویی صحیح و درمان مؤثر بیماران مبتلا به سل مقاوم به دارو شده، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها جهت شناسایی، کنترل و پیشگیری از گسترش سویه های مقاوم به داروی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سطح جامعه می شود(1). این مطالعه با هدف ارائه توضیحاتی در خصوص انواع روش های تعیین حساسیت دارویی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس صورت گرفت. بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی می باشد، گرچه این بیماری در بیشتر موارد ریه ها را درگیر می کند ولی می تواند کلیه ارگان های بدن را درگیر نماید، امروزه از هر سه نفر در جهان، یک نفر آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد به طوریکه در هر ثانیه یک نفر جدید نیز به جمعیت افراد آلوده به باسیل سل اضافه می شود، نکته قابل تأمل اینکه 50 میلیون نفر از این افراد آلوده با باسیل سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) می باشند(2-1).

کلیدواژه‌ها


1-Azadi D, Shojaei H. The role of the laboratory in the diagnosis of tuberculosis. Iranian Journal of Medical Microbiology. 2016 Jul 15;10(2):1-5.
2-Tahmasebi P, Sheikolslami FM, Farnia P, Sadeghizadeh M, Ramazanzadeh R, Kazempoor M, Masjedi M, Velayati AA, et al. Detection of Amikacin-Resistance among MDR Strains of Mycobacterium tuberculosis by Using PCR-RFLP Method. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2011 Dec 15;11(4):345-53.
3-Jarand J, Levin A, Zhang L, Huitt G, Mitchell JD, Daley C.L, et al. Clinical and microbiologic outcomes in atients receiving treatment for Mycobacterium abscessus pulmonary disease. Clinical Infection Disease. 011;52(5):565-71.
4-Van Rie A, Warren R, Mshanga I, Jordaan AM, van der Spuy GD, Richardson M, Simpson J, Gie RP, Enarson DA, Beyers N, van Helden PD, et al. Analysis for a limited number of gene codons can predict drug resistance of Mycobacterium tuberculosis in a high-incidence community. Journal of clinical microbiology. 2001 Feb 1;39(2):636-41.
5-Calver AD, Murray M, Strauss OJ, Streicher EM, Hanekom M, Liversage T, Masibi M, Van Helden PD, Warren RM, Victor TC, et al. Emergence of increased resistance and extensively drug-resistant tuberculosis despite treatment adherence, South Africa. Emergence. 2010 Feb 1.
6-Ando H, Mitarai S, Kondo Y, Suetake T, Sekiguchi JI, Kato S, Mori T, Kirikae T, et al. Pyrazinamide resistance in multidrug‐resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Japan. Clinical Microbiology and Infection. 2010 Aug 1;16(8):1164-8.
7-Rodrigues C, Jani J, Shenai S, Thakkar P, Siddiqi S, Mehta A, et al. Drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis against second-line drugs using the Bactec MGIT 960 System. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2008 Dec 1;12(12):1449-55.
8-Zamanlou S, Farajnia S, Moadab R, Akhi MT. Rapid diagnosis of Isoniazid resistant Mycobacterium Tuberculosis, isolated from East Azerbaijanian patients by PCR-RFLP method. Pharmaceutical Sciences. 2009 Jan 1;15:263-8.
9-Pfyffer GE, Bonato DA, Ebrahimzadeh A, Gross W, Hotaling J, Kornblum J, Laszlo A, Roberts G, Salfinger M, Wittwer F, Siddiqi S, et al. Multicenter laboratory validation of susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis against classical second-line and newer antimicrobial drugs by using the radiometric BACTEC 460 technique and the proportion method with solid media. Journal of Clinical Microbiology. 1999 Oct 1;37(10):3179-86.
10-Caws M, Tho DQ, Duy PM, Lan NT, Torok ME, Chau TT, Chau NV, Chinh NT, Farrar J, et al. PCR-restriction fragment length polymorphism for rapid, low-cost identification of isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis. Journal of clinical microbiology. 2007 Jun 1;45(6):1789-93.
11-Bornasi H, Arjomandzadegan M, Bahrmand A, Hadizadeh Tasbiti A, Ahmadi A, Tayeboon M, et al. Comparison of PCR-RFLP and Allele Specific-PCR and sequencing in rapid diagnosis of isoniazid resistance in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis. ISMJ. 2015 May 15;18(2):296-303.
12-Campbell PJ, Morlock GP, Sikes RD, Dalton TL, Metchock B, Starks AM, Hooks DP, Cowan LS, Plikaytis BB, Posey JE, et al. Molecular detection of mutations associated with first-and second-line drug resistance compared with conventional drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2011 May 1;55(5):2032-41.