مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص‌های سیستم ایمنی مردان سالم غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

2 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف:دستگاه ایمنی یکی از دستگاه های مهم در حوزه سلامت است که ازعوامل متعددی تاثیر می پذیرد. هدف مطاله حاضر، مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی دانشجویان مرد سالم غیر ورزشکار بود.
روش بررسی: جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مردسالم غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که تعداد 30 نفر از آنها با دامنه سنی 45/2±50/23 سال و وزن 60/9±68 کیلوگرم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفره (تمرین تداومی و تناوبی) قرار گرفتند. گروه تمرین تناوبی 5 وهله فعالیت 3 دقیقه ای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت 80 درصد VO2max و گروه تمرین تداومی 30 دقیقه فعالیت بر روی دوچرخه کارسنج با شدت 60 درصد VO2max به مدت شش هفته( 3 جلسه در هفته) انجام دادند. نمونه خونی قبل و 24 ساعت بعد از دوره تمرینی جهت ارزیابی شاخص های ایمنی جمع آوری شد.
یافته­ ها:یافته­ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین تغییرات میزان نوتروفیل ها در دو گروه وجود دارد(0/05>p). ولی بین تغییرات میزان لکوسیت ها، لنفوسیت ها، ائوزینوفیل ها، مونوسیت ها و بازوفیل ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0/05<p).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج حاضر می­توان نتیجه­گیری کرد، با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش معنی دار شمار لکوسیت ها می­تواند زمینه را برای بروز التهاب یا عفونت ایجاد کند، تمرینات ورزشی می توانند با ثابت نگه داشتن شاخص های عملکرد ایمنی تا حدودی در سلامت این دستگاه و نیز دستگاه قلب عروقی موثر باشند. 

کلیدواژه‌ها


1-Gleeson M. Immune functions in sport and exercise. Journal of applied physiology. 2007; 103(2):693-9.
2-Wolach B, Gavrieli R, Ben-Dror SG, Zigel L, Eliakim A, Falk B. Transient decrease of neutrophil chemotaxis following aerobic exercise.Medicine and science in sports and exercise. 2005; 37(6):949-54.
3-Wolach B. Exercise and the immune system-Focusing on the effect of exercise on neutrophil functions: Intech Open Access Publisher; 2012.
4-Nieman D, Henson D, Gojanovich G, Davis J, Dumke C, Utter A. Immune changes: 2 h of continuous vs. intermittent cycling. International journal of sports medicine. 2007;28(07):625-30.
5-Henson DA, Nieman DC, Nehlsen-Cannarella SL, Fagoaga OR, Shannon M, Bolton MR. Influence of carbohydrate on cytokine and phagocytic responses to 2 h of rowing. Medicine and science in sports and exercise. 2000;32(8):1384-9.
6-Pedersen BK, Toft AD.Effects of exercise on lymphocytes and cytokines.British Journal of Sports Medicine. 2000;34(4):246-51.
7-Nieman DC.Immune response to heavy exertion.Journal of applied physiology. 1997;82(5):1385-94.
8-Denadai BS, Ortiz MJ, Greco CC, de Mello MT. Interval training at 95% and 100% of the velocity at VO2 max: effects on aerobic physiological indexes and running performance. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2006;31(6):737-43.
9-Avloniti AA, Douda HT, Tokmakidis SP, Kortsaris AH, Papadopoulou EG, Spanoudakis EG. Acute effects of soccer training on white blood cell count in elite female players. International journal of sports physiology and performance. 2007 Sep;2(3):239-49.
10-Church TS, Finley C, Earnest CP, Kampert JB, Gibbons LW, Blair SN. Relative associations of fitness and fatness to fibrinogen, white blood cell count, uric acid and metabolic syndrome. International journal of obesity and related metabolic disorders: journal of the International Association for the Study of Obesity. 2002;26(6):805-13.
11-Shabkhiz F, Ravasi A, Hassan Z, Taghikhani M, Razavi TA.The Effect of Aerobic Continuous and Interval Training and Detraining on Some Indexes of the Cellular Immune System in Female Wistar Rats.World. 2008; 1(1):17-26.
12-Takahashi I, Umeda T, Mashiko T, Chinda D, Oyama T, Sugawara K, et al. Effects of rugby sevens matches on human neutrophil-related non-specific immunity. British journal of sports medicine. 2007;41(1):13-8.
13-Bonsignore M, Morici G, Vignola A, Riccobono L, Bonanno A, Profita M, et al. Increased airway inflammatory cells in endurance athletes: what do they mean? Clinical & Experimental Allergy. 2003;33(1):14-21.
14-Johannsen NM, Priest EL, Dixit VD, Earnest CP, Blair SN, Church TS.Association of white blood cell subfraction concentration with fitness and fatness.British journal of sports medicine.2008 Oct 16.
15-Azizbeigi K, Azarbayjani MA, Peeri M, Agha-Alinejad H, Stannard S. The effect of progressive resistance training on oxidative stress and antioxidant enzyme activity in erythrocytes in untrained men.Int J Sport NutrExercMetab. 2013;23(3):230-8.
16-Arazi H, Damirchi A, Asadi A. Comparison of acute hormonal responses to moderate intensity resistance exercise in young and middle-aged men.Razi Journal of Medical Sciences. 2014;21(118):64-72.
17-Nieman DC. Does Exercise Alter Immune Function and Respiratory Infections? President's Council on Physical Fitness and Sports Research Digest. 2001.
18-Terra R, Silva SAGd, Pinto VS, Dutra PML. Effect of exercise on immune system: response, adaptation and cell signaling. RevistaBrasileira de MedicinadoEsporte. 2012;18(3):208-14.
 
19-Rana JS, Boekholdt SM, Ridker PM, Jukema JW, Luben R, Bingham SA, Day NE, Wareham NJ, Kastelein JJ, Khaw KT. Differential leucocyte count and the risk of future coronary artery disease in healthy men and women: the Epic-Norfolk Prospective Population Study. Journal of internal medicine. 2007 Dec 1;262(6):678-89.
20-Johannsen NM, Swift DL, Johnson WD, Dixit VD, Earnest CP, Blair SN. Effect of different doses of aerobic exercise on total white blood cell (WBC) and WBC subfraction number in postmenopausal women: results from DREW. PloS one. 2012;7(2):e31319.
21-Deilami A, Sangari M, Shojaeimehr MT.The Effect of Two Intensive Aerobic and Anaerobic Tests on Immune System in Male Athletic Students in Iran.World Applied Sciences Journal. 2013;21(10):1521-9.
22-Mohr M, Draganidis D, Chatzinikolaou A, Barbero-Álvarez JC, Castagna C, Douroudos I, et al. Muscle damage, inflammatory, immune and performance responses to three football games in 1 week in competitive male players. European journal of applied physiology. 2016;116(1):179-93.