مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی رستوریشن­های ثابت، تطابق مارجینال آنها با دندان است که هم در ایجاد پوسیدگی ثانویه و هم در وضعیت پریودونتال و طول عمر آنها تأثیر زیادی دارد، هدف  این مطالعه مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک  ساخته شده با CAD-CAM می­باشد.
روش بررسی: این مطالعه ی آزمایشگاهی به وسیله کاربرد 20 دای از جنس استینلس استیل (10 نمونه شولدر و 10 نمونه چمفر) انجام شد. ویژگی دای ها mm7 ارتفاع ،mm 5 قطر و10درجه تقارب دیواره های آگزیال در دو طرح فینیش لاین چمفر 50 درجه (8/0 عمق) و شولدر 90 درجه(mm 1 عمق) بود. سپس 20 قالب پلی وینیل سایلوکسان گرفته شد و با گچ استون تایپ 4 ریخته شد. 20 کراون فلدسپاتیک(cerec blocs ) پرمولر اول با CAD/CAM ساخته شد. هر کراون برروی دای استینلس استیل مربوط به خود قرار داده شد و در زیر استریو میکروسکوپ میزان گپ اندازه گیری شد و داده ها از روش آنالیز آماری دو طرفه ANOVA و آزمون  T testمورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­ ها: تطابق مارجینی بین دو طرح  finishing line بررسی شد میزان گپ مارجین چمفر 2/119±75/595 و میزان گپ مارجین شولدر 2/119±81/656 بوده است.
نتیجه­ گیری: اختلاف مارجین در شولدر بیشتر از چمفر است تست T تفاوت معنی داری را بین گپ مارجینال نشان می­دهد(044/0> p). 

کلیدواژه‌ها


1-Karatasli O, Kursoglu P, Capa N.  Comparison of the marginal fit of different coping materials & designs producted by CAM systems. Dent Mater  2011; 26: 520-5.
2-Hyun-soon Pak, Jung-Suk Han.  Influence of porcelain veneering on the marginal fit of Digident & Lava CAD/CAM zirconia ceramic crowns.  J Adv Prosthodont 2010;2:33-38.
3-Miyazaki T, Hotta Y, Kunii J, Kuriyama S, et al.  A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience. Dent Mater 2009;28(1):44-56.
4-www. Inlab. Com/ ecomaxl/ CEREC-BLOCK –Instructions. Pdf.
5-Sakaguchi RL,Powers JM. Craig ̓s Restorative Dental Materials.13ᵗ ͪ ed.philadelphia: Mosby;2012.
6-shilingburg HT, Sther DA, Wilson EL, Cain JR,  et al. Fundamentals Of Fixed Prosthodontics;2012.
7-Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS.Fundamentals of Operative Dentistry.3th ed.chicago: Quintessence;2006.
8-Futoshi Komine, Takayuki,IWIA, Kazhisa KOBAYASHI. Marginal and internal Adaptation of Zirconium Dioxide ceramic coping and crowns with Different finish line Design. Dent Mater 2007; 26(5):659-664.
9-Borges GA, Faria JS, Agarwal P. in vitro marginal fit of three all –ceramic crown systems befor and after cementation. Oper Dent 2012; 37( 6):641-649.
10-McLean  JW, Fraunhofer JA von.The estimation of cement film thickness by an in vivo technique. Br  Dent J 1971;131(3):107-111.
11-Holmes JR, Sulik WD, Holland GA, et al. Marginal fit of castable ceramic crowns.  J Prost het Dent 1992; 67(5):594-599.
12-Sulaiman J, Chai LM, Jameson WT, et al. A comparison of the marginal fit of In-Ceram, IPS Empress, and Procera crowns. Int J Prosthodont 1997; 10(5):478-484.
13-Suarez MJ, Gonzalez de villaumbrosia P, Pradies G. Comparison of the marginal fit of procera all ceram crownwith two finish lines. Int J Prosthodont  2003; 16(3):229-32.

14-Vojdani M, Safari A, Mohaghegh M , et al. The Effect of Porcelain Firing and Type of FinishLine on the Marginal Fit of Zirconia Copings. J Dent (shiraz)2015;16(2):113-120.

15-Komine F, Iwai T, Kobayashi K, et al. Marginal and internal adaptation of zirconium dioxide ceramic copings and crowns with different finish line designes. Dent Mater J 2007;26(5):659-64.
16-Jalalian E, Keshavarzi G. Comparison of Heavy Chamfer and Shoulder Finish line Designs on Marginal Adaptation of All-ceramic IPS e.max press Restorations. J Dent Res 2005; 5(3):53-57.

17-Demir N, Ozturk AN, Malkoc MA. Evaluation of the marginal fit of full ceramic crowns by the microcomputed tomography (micro-CT) technique. Eur J Dent 2014;8(4):437-444.

18-Subasi G, Ozturk N. Evaluation of marginal fit of two all-ceramic copings with two finish lines. Eur J Dent 2012;6(8):163-168.
19-Quintas AF, Oliveira F, Bottino MA. Vertical marginal discrepancy of ceramic copings with different ceramic materials, finish lines, and luting agents: an in vitro evaluation. .  J Prost het Dent  2004;92(3):250-257.
20-Souza Ro, Ozcan M, Pavanelli CA, Busol. Marginal and internal discrepancies related to margin design of ceramic crowns fabricated by a CAD/CAM system.  J Prost het Dent 2012;21(2):94-100.
21-Pera P, Gilodis,Bassi F, Carossas.In vitro marginal adaptation of alumina Porcelain ceramic crowns.  J Prost het Dent 1994;72:585-590.
22-Naert I, Van der Donck A, Beckers L. Precision of fit and clinical evaluation of all-ceramic full restorations followed between 0.5 and 5 years. J Oral Rehabil 2005; 32(1):51-57.
23-Smith BG. The effect of the surface roughness of prepared dentin on the retention of castings.   J Prost het Dent 1970;23(2):187-198.