دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 120، مرداد و شهریور 1398 
بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

صفحه 225-231

10.22118/jsmj.2019.185547.1662

فرخ سواددار؛ احمد کچویی؛ مژده بهادرزاده؛ مصطفی واحدیان؛ عنایت اله نوری؛ فاطمه امیرکانیان؛ محمدمهدی شاطر؛ علی اکبر محمدی