مقایسه امواج مغزی زوجین دارای سبک شخصیت اضطرابی با افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه پیام نور اهواز

2 دانشجوی دکترای مشاوره. گروه مشاوره، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 دکتری گروه روانشناسی،گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

4 دکتری رفتاری حرکتی.گروه رفتاری حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:هدف این پژوهش مقایسه امواج مغزی زوجین دارای شخصیت اضطرابی زن و مرد با افراد عادی می باشد.معمولا زوجین دارای اختلال شخصیت اضطرابی در کنار هم زندگی پر از تنشی را تجربه می کنند و با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند . این تفاوت شخصیت باعث کاهش سازگاری زناشویی در زندگی آنان می شود مشکلاتی در عملکرد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ایشان ایجاد می کند.
روش بررسی:نمونه ای به تعداد 40 نفر از زوجین به روش نمونه گیری در دسترس به طور مساوی از هر دو جنس انتخاب شدند. در گروه مقایسه نیز 40 نفر از زوجین فاقد این دو اختلال شخصیت انتخاب شدند.دو گروه بر اساس متغیر های سن سطح تحصیلات طول مدت ازدواج با یکدیگر همتاسازی شدند .از پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید برای تشخیص اختلال شخصیت و سبک دلبستگی زوجین و از پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس برای تعیین میزان سازگاری زناشویی برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز از الکتوآنسفالوگرافی کمی (QEEG)استفاده شد.اطلاعات حاصله توسط نرم افزار SPSS22 با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره با رعایت مفروضه های آن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:یافته ها نشان داد در نواحی PZ و F4 امواج بتای مغزی زوجین اضطرابی مردان با افراد عادی تفاوت وجود دارد(05/0<P).همچنین در نواحی F3 ،FZ ،CZ ،PZ مربوط امواج آلفای زوجین اضطرابی زنان با افراد عادی تفاوت وجود دارد(05/0<P).
نتیجه گیری:در مجموع می توان نتیجه گرفت که امواج مغزی زوجین اضطرابی زن و مرد با افراد عادی متفاوت است .
کلید واژگان:امواج مغزی،شخصیت اضطرابی ،الکتروانسفالوگرافی

کلیدواژه‌ها


1-Pini S.Abelli  M, Troisi A , Siracusano A,  Cassano  GB,  Shear KM, Baldwin DJ 2014: Anxiety Disord 28(8):741-6. doi: 10.1016/j.janxdis.2014.06.010.
2-Romeo A, Tesio V,  Castelnuovo G, & Castelli L 2017: Attachment Style and Chronic Pain: Toward an Interpersonal Model of Pain. Frontiers in Psychology: 8, 284.
3-Zakiei A, Alikhani M, Farnia V, Khkian Z, Shakeri J, & Golshani S 2017 Attachment Style and Resiliency in Patients with Obsessive-Compulsive Personality Disorder. Korean Journal of Family Medicine: 38(1), 34–39. http://doi.org/10.4082/kjfm.2017.38.1.34
4-Humphreys T, Wood laura M, & Parker James DA2009Alexithymia and
satisfaction in intimate relationship. Personality and Individual Deferences:4(3),43-
47.
5-Johnson S M 2004 Lhe practice cf emotionally focused marital therapy: Creating the connection. Second Edition, New York: Bruner & Routledge.
6-Simpson H B, Tel1ke C E,  Towey  J B,  Liebowitz M R,  & Bruder G E 2016 Symptom provocatio behavioral ratings and brain electrical activitobsessive-compulsive disorder: A preliminary study. Psychiatry Res: 95(2), 149-155
7-Cob R, & Podolsk 12014 Assessment Guided Neurofeedback for Autistic
spectrum Disorder. Journal cf Neurotherapy: 11 (1), 5-24.
8-Nazari MA, Moanezhad E, Hashemi & Jahan A 2012 The effectiveness of
neurofeedback training on EEG coherence and neuropsychological functions in
children with reading disability. Clinical EEGand Neuroscience: 43(4),315-322
9-Kugel H, Eichmann M, Dannlowski U, Ohrmann P, Bauer J, & Arolt V2016 Alexithymic features and automatic amygdala reactivity to facial emotion.
Neuroscience letters:435, 40-44.
10-Lawrence E, Bunde M, Barry RA, Brock R L,  Sullivan K T, Pasch L A,White G A, Dowd CE, & Adams E E 2014 Partner Support and marital satisfaction: Support amounnt, adequancy, provision, and solicitation. Personal Relationship: 15(4),445-463.
11-Chung- Man ,M, &Gwang-Woo, J2016 Braib morphological alterations and cellular metabolic changes in patients with generalized anxitety disorder: A combined DARTEL – Based VBM and I H-MRS study . Magenetic Resonance Imaging , 34(4):429-436
12-Gomri givi R, Abolghasemi H, Fallahzade M 2010 Evaluation of the prevalence of generalized anxiety disorder among students and the effectiveness of internal and external self-meditation methods on their anxity.Journal of Psychological studies.22(3),184-167
13-Karimi M 2011 Comparison of cognitive features of patients with generalized anxiety disorder and healthy people, Master's Degree in Psychology, University of Shiraz
14-Javanmard G 2010 Comparison of the activity of the posterior regions of the brain in patients with schizophrenia and healthy subjects,Urumia Medical Journa,22(3):184-167
15-Jonathan K, Lee G, Susan M, Orsillo K 2014 Investigating Cognitive flexibility as a potential mechanism of mindfulness ingenerelized Anxitey Disorder .Journal of Behavier Therapy and Experimental Psychiatry,45(1):208-216
16-Kubiszyn T, &Brich G 2007Correlation test anxiety on self steem and achievement in the students . University of Boston
17Tubaki BR, Verma  A, sashdhara N, Sulekha S, Sathyaprabha TN,Sudhakar D, &KuttyBM 2016 Manasamitra Vataka and Shirodhara treatments preserve slow wave sleep and promot sleep continuity in patients with generalized anxiety disorder and co-morbid generalized social phobia. CURRENT SCIENCE,111(2),283-292.
18-Arzejani S, Peimani j,2017Generalized anxity disorder publications?So where do we stand?J Anxitey Disorder.14,31-40.