مقایسه تاثیر میدازولام و دکسمدتومیدین بر سطح آرام بخشی ، همودینامیک و عوارض درعمل جراحی استریوتاکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 بیهوشی و مراقبت های وبژه -دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اعمال بی حسی در جراحی های حساس مانند استریوتاکسی مغز از لحاظ کنترل همودینامیک و ثبات شرایط بیمار بسیار اهمیت دارد. از بین دارو هایی که به صورت معمول جهت بی حسی استفاده می شوند، میدازولام و دکسمدتومیدین می باشند. اثر این دارو های در بی حس شدن بیماران در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است اما میزان اثر این دو دارو بر روی همودینامیک و عوارض پس از عمل، در عمل جراحی استریوتاکسیک تا کنون مطالعه نشده است.
روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 بیمار کاندید عمل جراحی استریوتاکسی مغز تحت تزریق داروی های میدازولام و دکسمدتومیدین قرار گرفتند و معیار های همودینامیکی از جمله فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب و تعداد تنفس بیمار و میزان آرامبخشی دارو، رضایتمندی بیمار و جراح، مدت زمان ریکاوری بیماران و عوارض جراحی در بیماران نیز اندازه گیری و ثبت شد.
یافته ها: طبق نتایج حاصل از این طرح، در هر دو گروه بیماران ، میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی، ضریان قلب تفاوتی با یکدیگر نداشت. اما از طرفی نشان داده شد که میزان تعداد تنفس در دقیقه در گروه میدازولام کمتر از گروه دکسمتومیدین بود و آنها بیشتر دچار آپنه و اپیزود های کاهش O2 saturation شده بودند.
نتیجه گیری: داروی دکسمتومیدین نسبت به میدازولام اثرات بهتری دارد و استفاده از آن در اعمال جراحی حساس که پایداری همودینامیک مهم است دارای ارحج بوده و عوارض تنفسی کمتری نسبت به میدازولام ایجاد میکند.

کلیدواژه‌ها


1-Mundinano I-C, Flecknell PA, Bourne JA. MRI-guided stereotaxic brain surgery in the infant and adult common marmoset. Nature protocols. 2016; 11(7):1299.
2-Maeda T, Kondo Y, Suzuki T. Anesthesia for Stereotaxic Neurosurgery and Deep Brain Stimulation.  Neuroanesthesia and Cerebrospinal Protection: Springer; 2015. p. 465-72.
3-Goettel N, Bharadwaj S, Venkatraghavan L, Mehta J, Bernstein M, Manninen P. Dexmedetomidine vs propofol-remifentanil conscious sedation for awake craniotomy: a prospective randomized controlled trial. British journal of anaesthesia. 2016; 116(6):811-21.
4-Grant R, Gruenbaum SE, Gerrard J. Anaesthesia for deep brain stimulation: a review. Current opinion in anaesthesiology. 2015; 28(5):505.
5-Olfson M, King M, Schoenbaum M. Benzodiazepine use in the United States. JAMA psychiatry. 2015; 72(2):136-42.
6-Nazemroaya B, Mohammadi AH, Najafian J, Moradi-Farsani D. Effect of Preemptive Midazolam on
Post-Electroconvulsive-Therapy (ECT) Headache, Myalgia, and Nausea and Vomiting.
J Isfahan Med Sch
2017; 35(417): 26-31.
7-Mirkheshti A, Memary E, Nemati Honar B, Jalaeefar A, Sezari P. The efficacy of local dexmedetomidine during fiberoptic nasotracheal intubation: A randomized clinical trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2017 Apr-Jun; 33(2): 209–214.
8-Nazemroaya B, Shafa A, Khizab M. Comparison of the Effect of Ketamine and Sodium Thiopental
on Blood Pressure and Heart Rate during Electroconvulsive Therapy in Patients Admitted to the Ward of
Psychiatry; A Double-Blind Randomized Clinical Trial. J Isfahan Med Sch 2016; 34(402): 1197-204.
9-Hassani V, Farhadi M, Mohseni M, Safaeian R, Nikoobakht N, Kashani SS, et al. Comparing the Efficacy of Dexmedetomidine versus Fentanyl and Midazolam During Awake Fiberoptic Intubation. Archives of Anesthesiology and Critical Care. 2018;4(4):538-41.
10-Barends CR, Absalom A, van Minnen B, Vissink A, Visser A. Dexmedetomidine versus midazolam in procedural sedation. A systematic review of efficacy and safety. PloS one. 2017; 12(1):e0169525.
  11-Fan TWV, Ti LK, Islam I. Comparison of dexmedetomidine and midazolam for conscious sedation in dental surgery monitored by bispectral index. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2013; 51(5):428-33.
  12-Apan A, Doganci N, Ergan A, Büyükkoçak Ü. Bispectral index-guided intraoperative sedation with dexmedetomidine and midazolam infusion in outpatient cataract surgery. Minerva anestesiologica. 2009; 75(5):239.