دوره و شماره: دوره 18، شماره 5 - شماره پیاپی 122، آذر و دی 1398 
اثر یک دوره تمرین طناب زنی بر ترشح برخی از آدیپوکین ها در نوجوانان پسر چاق

صفحه 449-458

10.22118/jsmj.2019.197719.1793

علی بختیاری؛ مژگان اسکندری؛ جواد نوروزی؛ فاطمه شبخیز؛ بابک هوشمند مقدم


ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان

صفحه 485-490

10.22118/jsmj.2019.203343.1848

مهرنوش حساس یگانه؛ رضا شیاری؛ محمدرضا فتحی؛ فاطمه ملک؛ سارا شیاری


بررسی میزان بقای 1، 5 و 10 ساله بیماران پیوند کلیه و گرافت در خوزستان بین سال های 1387 تا 1397

صفحه 533-546

10.22118/jsmj.2020.203162.1847

پریسا بهبهانی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ شکوه شایانپور؛ فاطمه حیاتی؛ حشمت اله شهبازیان