دوره و شماره: دوره 18، شماره 6 - شماره پیاپی 123، بهمن و اسفند 1398، صفحه 547-672 
بررسی شبکه های عصبی کانولوشن عمیق جهت تشخیص سرطان پستان در تصاویر ترموگرافی

صفحه 615-629

10.22118/jsmj.2020.176955.1622

محمدحسین قلی زاده؛ حسین قیومی زاده؛ حسن فاتحی معراج؛ نسرین احمدی نژاد