مقایسه ی هوش هیجانی نوجوانان دارای لکنت و بدون لکنت شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران

2 کارشناس ارشد گروه گفتار درمانی،گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: لکنت اختلال گفتاری است که در آن جریان گفتار بدلایل تکرار، گیر، کشیده گویی و مکث دچار وقفه می شود. میزان شیوع این اختلال در جامعه حدود یک در صد برآورد شده است. لکنت بر روی جنبه های مختلف گفتاری، زبانی، عاطفی و روانشناختی فرد تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش مقایسه ی هوش هیجانی نوجوانان دارای لکنت و بدون لکنت شهر اصفهان است.
مواد و روش ها: در این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر لکنت بر هوش هیجانی از پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-ان استفاده شده است که ابتدا بر روی 30 نوجوان بدون لکنت جهت محاسبه ی پایایی اجرا شد و سپس تعداد 21 شرکت کننده که لکنت داشته اند در گروه لکنت و 30 نفر در گروه بدون لکنت به این پرسشنامه پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که نمره هوش هیجانی کلی در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد. در مولفه ی انعطاف پذیری افراد دارای لکنت نمرات بالاتری کسب کرده و در این مولفه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.
نتیجه گیری: در اکثر مولفه های هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود نداشت و این می تواند به علت تاثیرگذار نبودن لکنت بر این مولفه ها در سن نوجوانی باشد. از سوی دیگر بالاتر بودن انعطاف پذیری افراد دارای لکنت ممکن است نشان دهنده ی این موضوع باشد که مشکل روانی گفتار باعث شده است افراد دارای لکنت توانایی سازگار کردن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها را بیشتر از همسالان در این سن کسب کنند.

کلیدواژه‌ها


1-Shafiei B., Mehralian, Z. Stutering and dysfluency of speech, 2th Ed., Tehran, Chogan Pub. 1389, p. 27, [Persian]
2-Narimani M., Mahmudi N. Malekshahifar M. Comparison of emotional   intelligence and attachment style in children with and without stuttering, Res on Excep Chil, 2009; 2: 155-167, [Persian]           
3- Ward D. stuttering and cluttering : Frameworks for Understanding and Treatment. First published. New York: Psychology Press; 2006:9
4-Hughes S, Gabel R, Irani F, Schlagheck A. University students’ perceptions of the life effects of stuttering. Journal of Communication Disorders {Internet}. 2010 Jan-Feb {cited 2009 September 23}: 43(1):45-46. Available from: http://linkinghub.elsevier.com
5-Craig A, Tran Y. Trait and social anxiety in adults with chronic stuttering: conclusions following meta-analysis. Journal of Fluency Disorders {Internet}.2014 Jun{ cited2014 January15}:40: 36. Available from: http://www.sciencedirect.com
6-Iverach L, Menzies R, Jones M, O'Brian S, Packman A, Onslow M. Further development and   
validation of the Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering (UTBAS) scales: relationship to anxiety and social phobia among adults who stutter. Int J Lang Commun Disord {Internet}. 2011 May-Jun:46(3): 99. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
7-Samuei R, and et al. Instruction of execution and interpretation of Bar-an emotional  
 ntelligence, Institution of Sina Research behavioral science (Ravan Tajhiz) {Internet}, Avaliable from: www.mhrn.net. [Persian]
8-Katty M. Why Your Emotional Intelligence Is More Important than Your IQ. Mindset Habits{ Internet}.2014 April 29. Available from: http://www.mindset-habits.com
9-Golman, D. Emotional intelligence. Parsa, N. (2003); Tehran: Roshd pub. [In Persian]
10-Ezrati.V, Platzky. R, Yairi.E, (2001). The youngchild Awareness of stuttering Like Disfluency. J. Speech, Language, Hearing Research, (2001); 44(2):368-383.
11-Klompas, M., Ross, E., (2004)., Life experiences of people who stutter, and the perceived impact of stuttering on qualiyu of life: personal accounts of South Afrrican individuals., Journal of Fluency disorders., 29(4): 275-305.
12-Mayer, J. D., & Salovey, P. What is emotional intelligence? In Salovey, P. & Sluyter, D. J. (Ed.), Emotional development and emotional intelligence, (1997); (pp. 3- 31). New York: Basic / HarperCollins.
13-Brodbery T., Gerios J., What is EQ? and Why is Important? Translated by Ebrahimi, Tehran.  Naslenoandish Pub. 1378; p. 15-16. [Persian]
14-Shahvari soha F., Adiguzli M. Emotional Intelligence and psychological intact, Moshavere
       Madrese Pub., {Internet}. 1391; 30(25): 4-7. Available from: www.roshdmag.ir
15-Salovey, P., Mayer, J.D., Goldman, S., Turvey, C., & Palfai,  T. Emotional attention, clarity, and repair:  exploring emotional intelligence using the trait meta- mood scale. In J.W. ennebaker (Ed.), Emotion, disclosure,  and health, (1995), (pp. 125-154). Washington, DC: American psychological Association
16-Murphy W, Yaruss J, Quesal R. Enhancing treatment for school-age children who stutter.I.  Reducing negative reactions through desensitization and cognitive restructuring. Journal of fluency Disorders {Internet}.2007 February {cited 2011 February 11} :32:122. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
17-Vanryckeghem, M., Hylebos, C., Brutten, G, J., Peleman, M., The relationship between  communication attitude and emotion of children who stutter. Fluency disorder in genetic syndromes., (2001); 26(1), 1-15.
18-Hakimjavadi M., Ezehei J., ( 2000), Investigation of relationship between attachment and emotional intelligence In talent and normal students, Journal of psychology, Tehran University, 158-172.