بررسی فراوانی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 در نمونه های واژن و سرویکس در زنان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تبخال تناسلی یکی از شایعترین بیماری‌های مقاربتی در دنیا بویژه در زنان بوده و در کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه شیوع بالایی دارد. پس از عفونت‌های گنوکوکی و کلامیدیایی سومین عامل بیماری‌های منتقله جنسی در دنیا بشمار می‌رود. عامل اصلی ابتلا به این بیماری HSV-2 می‌باشد.هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی شیوع HSV-2 در نمونه‌های پاپ‌اسمیر سرویکس زنان متاهل شهر اهواز با استفاده از روش PCRمی‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 276 نمونه پاپ اسمیر از زنان با بازه سنی 16 تا 72 سال مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان در سال‌های 97-96 تهیه و پس از استخراج DNA واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی HSV-2 در نمونه‌ها انجام پذیرفت.
یافته‌ها: در این بررسی 24 نمونه (7/8%) از زنان متاهل آلوده به HSV-2 بودند. بیشترین آلودگی در زنان 55-46 سال و در افراد با سیتولوژی طبیعی و دارای التهاب خفیف وجود داشت.
نتیجه‌گیری با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت شیوع آلودگی با ویروس هرپس در گروه‌های سنی که از لحاظ جنسی فعالیت بیشتری دارند، بیشتر است. می‌توان گفت باتوجه به شیوع نسبتا بالای آلودگی با این ویروس در گروه‌های فعال از نظر جنسی، بررسی وفور این ویروس بصورت دوره‌ای 5ساله و برنامه‌ریزی جهت بالابردن آگاهی عمومی افراد جامعه درمورد بیماری، روش‌های انتقال و نیز پیشگیری از آن، جهت کاهش آلودگی در کل جامعه در سطح کلان لازم و ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Jones C,Cervical cancer: Is Herpes simplex virus 2 a cofactore?” Cli micro rev .1995  8 : 549-556
2-Kukhanova M. K., Korovina A. N, and Kochetkov S. N. Human Herpes Simplex Virus:Life Cycle and Development of Inhibitors.Biochemistry(Moscow).2014.vol:79,no:13,1635-1652
3-Fatahzade M. Schwartz, Robert A . Human Herpes Simpex Virus Infections;Epidemiology, Pathogenesis, Symptomatology, Diagnosis, and Management.. Journal of  the American Academy of Dermatology. 2007.57( 5): 737-763
4-Whitley R J, Kimberlin David W, Roizman Bernard . Herpes simplex virus, IDSA. 1998. 26 : 541-555
5-Whitley R J, Roizman B .Herpes simplex virus infections . The Lancet . 2001.357 :1513-1518.
6-Rathore S, Jamwal A, Gupta V. Herpes simplex virus type 2: Seroprevalence in antenatal women. Indian J Sex Transmited Disease. 2010.31: 11-15
7-Adelson ME, Feola M, Trama J, Tilton RC, Mordechai E. Simultaneous detection of herpes simplex virus types 1 and 2 by real-time PCR and Pyrosequencing. Journal of Clinical Vir.2005.33(1): 25-34
8-Weiss H. Epidemiology of Herpes Simplex Virus type 2 infection in the developing world, Herpes. J of IHME. 2004.11:24-35
9-Pereira V S S, MOIzeis R N C, Fernandes T A A M, Araujo J M G, Meissner R V, Fernandes J V.  Herpes simplex virus type 1 is the main cause of genital herpes in women of Natal, Brazil , European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology . 2012.161 :190–193
10-Qutub M, Akhter J. Epidemiology of genital Herpes (HSV-2) among brothel based female sex workers in Bangladesh. European J Epidemiol. 2003. 18: 903-909.
11-Bogaerts J, Ahmed J, Akhter N, Begum N, Rahman M, Nahar S, et al. Sexually transmitted infections among married women in Dhaka, Bangladesh: unexpected high prevalence of Herpes simplex type 2 infection, Sex Transmited Infection. 2001. 77:114-119.
12-Kim I.D,H. Chang S, and Hwang K. J. Herpes simplex virus 2 infection rate and necessity of screening during pregnancy: a clinical and seroepidemiologic study. Yonsei Medical Journal. 2012. 53(2): 401–407.
13-Dolar N, Sedaroglu S  .Seroprevalence of Herpes simplex virus type 1 and 2 in Turkey. journal of European Academy of Dermatology and Venereology . 2006.20 : 1232-1236.
14-Samra Z, Scherf E, Dan M. Herpes simplex virus type 1 is the prevailing cause ofgenital herpes in the Tel Aviv area, Israel. Sex Transm Dis. 200330(10): 794–796.
15-Christopher M, Nikolas R, Catherine S, et al. Multiplex PCR testing detection of higher-than expected rates of cervical Mycoplasma, Ureaplasma, and Trichomonas and viral agent infections in sexually active Australian women. J Clinic Microbial. 2009. 47: 1358-63.
16-Arabzade A.M, Fekri A.R, Shamsadini S. The Prevalence of HSV-2 in Blood Donors in City of Kerman During the Year 2002. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2002; 10(1): 53-59.
18-Pourmand D. Janbakhsh A. Hamzehi K. Dinarvand F. Seroepide Miological Study of Herpes Simplex Virus in Pregnant Women Referring to Health and Care Center in Kermanshah. JOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (BEHBOOD), 2008; 11(4): 462-469.
18-Mofidi M. Saeedi  M. Behnampoor N. Sero-epidemiologic investigation of Herpes Simplex virus type II in Gorgan. 2005. Medical Laboratory Journal. 2014;1 (2) :14-19
19-Ghasemi Dehkordi  P, Momtaz H, Rezaeian A, Yaghobi R,  Molecular study of frequency of Herpes simplex virus type 2in Esfahan and Chaharmahal-va-Bakhtiari provinces in year 1388. Iran J Med Microbiol. 2010; 3 (4) :46-52
20-Aletaha S M, Akya A, Salimi A, Ahmadi K. The Frequency of Herpes Simplex Type 2 Infection in Women with Cervicitis in Kermanshah city in 2011. J Adv Med Biomed Res. 2014; 22 (92) :108-115.
21-Patrick D.M, Dawar M, Darrel A, Krajden M, Rekart M . Antenatal Seroprevalence of Herpes Simplex Virus Type 2(HSV-2) in Canadian Women, Sexually Transmitted Diseases, 2001; 28(7) : 424-428
22-Rathore S, Jamwal A, Gupta V. Herpes simplex virus type 2: Seroprevalence in antenatal women. Indian J Sex Transmited Disease. 2010;31: 11-15
23-Sbouri Ghannad M. Roshanaei Gh. Jafari N. Omidi Z. Habibi H. Seroepidemiology of Herpes simplex virus-2 and affected factors among  females referred to Shahid Beheshti hospital of Hamadan during 2005-2009. Pajouhan Scientific Journal. 2015; 13(3): 23-30.