مروری بر درمان های موثر بر لکنت دوران بزرگسالی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

2 استادیار گروه گفتار درمانی اهواز

چکیده

مروری بر درمان های موثر بر لکنت دوران بزرگسالی
چکیده
روان بودن گفتار یکی از ویژگی های گفتار طبیعی است. هرگونه اختلال در تداوم، سرعت تولید، برنامه ریزی، ریتم گفتاری و یا ترکیبی از این عوامل، باعث ایجاد پدیده ای به نام ناورانی یا لکنت خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی روش های موثر بر لکنت دوران بزرگسالی است. بطور کلی لکنت درمانی برای بزرگسالان یا بر (1) آموزش شیوه های جدید مدیریت و برخورد با لکنت، و یا بر (2) آموزش شیوه های جدید گفتاری که گفتار روان را تسهیل می کنند، تمرکز دارد. این دو رویکرد (مدیریت لکنت و بازسازی گفتار) معمولا با هم استفاده می شوند تا به فرد دارای لکنت برای برخورد با رفتارهای هسته ای لکنت و نیز جنبه های عاطفی، اضطرابی، هیجانی و شناختی این اختلال کمک کنند. برای انجام این مطالعه، از پایگاه های اطلاعاتی "پاب مد، گوگل اسکولار و ساینس دایرکت" استفاده شد. در نهایت ما 18 مقاله را براساس هدف مطالعه انتخاب کردیم.
واژگان کلیدی:
درمان لکنت، مدیریت لکنت، بازسازی گفتاری، بازسازی شناختی، لکنت پیشرفته

کلیدواژه‌ها


1-Shafiei B., Mehralian, Z. Stutering and dysfluency of speech, 2th Ed., Tehran, Chogan Pub. 1389, p. 27, [Persian]
2-Narimani M., Mahmudi N. Malekshahifar M. Comparison of emotional   intelligence and attachment style in children with and without stuttering, Res on Excep Chil, 2009; 2: 155-167, [Persian]           
3- Ward D. stuttering and cluttering : Frameworks for Understanding and Treatment. First published. New York: Psychology Press; 2006:9
4-Hughes S, Gabel R, Irani F, Schlagheck A. University students’ perceptions of the life effects of stuttering. Journal of Communication Disorders {Internet}. 2010 Jan-Feb {cited 2009 September 23}: 43(1):45-46. Available from: http://linkinghub.elsevier.com
5-Craig A, Tran Y. Trait and social anxiety in adults with chronic stuttering: conclusions following meta-analysis. Journal of Fluency Disorders {Internet}.2014 Jun{ cited2014 January15}:40: 36. Available from: http://www.sciencedirect.com
6-Iverach L, Menzies R, Jones M, O'Brian S, Packman A, Onslow M. Further development and   
validation of the Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering (UTBAS) scales: relationship to anxiety and social phobia among adults who stutter. Int J Lang Commun Disord {Internet}. 2011 May-Jun:46(3): 99. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
7-Samuei R, and et al. Instruction of execution and interpretation of Bar-an emotional  
 ntelligence, Institution of Sina Research behavioral science (Ravan Tajhiz) {Internet}, Avaliable from: www.mhrn.net. [Persian]
8-Katty M. Why Your Emotional Intelligence Is More Important than Your IQ. Mindset Habits{ Internet}.2014 April 29. Available from: http://www.mindset-habits.com
9-Golman, D. Emotional intelligence. Parsa, N. (2003); Tehran: Roshd pub. [In Persian]
10-Ezrati.V, Platzky. R, Yairi.E, (2001). The youngchild Awareness of stuttering Like Disfluency. J. Speech, Language, Hearing Research, (2001); 44(2):368-383.
11-Klompas, M., Ross, E., (2004)., Life experiences of people who stutter, and the perceived impact of stuttering on qualiyu of life: personal accounts of South Afrrican individuals., Journal of Fluency disorders., 29(4): 275-305.
12-Mayer, J. D., & Salovey, P. What is emotional intelligence? In Salovey, P. & Sluyter, D. J. (Ed.), Emotional development and emotional intelligence, (1997); (pp. 3- 31). New York: Basic / HarperCollins.
13-Brodbery T., Gerios J., What is EQ? and Why is Important? Translated by Ebrahimi, Tehran.  Naslenoandish Pub. 1378; p. 15-16. [Persian]
14-Shahvari soha F., Adiguzli M. Emotional Intelligence and psychological intact, Moshavere
       Madrese Pub., {Internet}. 1391; 30(25): 4-7. Available from: www.roshdmag.ir
15-Salovey, P., Mayer, J.D., Goldman, S., Turvey, C., & Palfai,  T. Emotional attention, clarity, and repair:  exploring emotional intelligence using the trait meta- mood scale. In J.W. ennebaker (Ed.), Emotion, disclosure,  and health, (1995), (pp. 125-154). Washington, DC: American psychological Association
16-Murphy W, Yaruss J, Quesal R. Enhancing treatment for school-age children who stutter.I.  Reducing negative reactions through desensitization and cognitive restructuring. Journal of fluency Disorders {Internet}.2007 February {cited 2011 February 11} :32:122. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
17-Vanryckeghem, M., Hylebos, C., Brutten, G, J., Peleman, M., The relationship between  communication attitude and emotion of children who stutter. Fluency disorder in genetic syndromes., (2001); 26(1), 1-15.
18-Hakimjavadi M., Ezehei J., ( 2000), Investigation of relationship between attachment and emotional intelligence In talent and normal students, Journal of psychology, Tehran University, 158-172.