بررسی نحوه گزارش شاخص های پاتولوژی تومورهای نورواندوکرین ثبت شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال 1390 تا 1394 و مقایسه ی آن با شاخص های پاتولوژی استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی چشم پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

2 گروه پاتولوژی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی یزد

3 دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

4 دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد،یزد،ایران

5 دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: تومورهای نورواندوکرین از سلول‌های تولیدکننده‌ی پپتید و آمین دستگاه نورواندوکرین بوجود می‌آیند. اطلاعات ارائه شده در گزارش های پاتولوژی مربوط به این بدخیمی، تعیین کننده ی پروگنوز و رویکرد درمانی بیماران می باشد. این مطالعه چگونگی گزارش این شاخص ها را مورد بررسی و مطالعه آماری قرار می دهد.
روش بررسی: این مطالعه،توصیفی-مقطعی است و تمامی گزارش های پاتولوژی با تشخیص تومور نورواندوکرین بین سال های 1390 تا 1394 از بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا 73 مورد بدست آمد که از نظر شاخص های استاندارد پاتولوژی شامل تشخیص پاتولوژی، منشا آناتومیک تومور، ذکر تعداد میتوز، انجام رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، نوع رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، تعیین Ki67 index ، ذکر وضعیت نکروز و تهاجم عروقی و اطراف عصبی بررسی شدند.
یافته ها: از بین 73 گزارش پاتولوژی مورد بررسی، شایع ترین تشخیص پاتولوژی کارسینوم سلول کوچک با 6/46 % از موارد بود و شایع ترین منشأ آناتومی با 3/49 % مربوط به دستگاه تنفسی بود. تعداد میتوز در 5/31 % ،ki67 index در 8/28 % ، وضعیت نکروز در 2/34 % و تهاجم عروقی و دور عصبی در 1/15 % از گزارشات پاتولوژی ذکر شده است.
بحث: با توجه به نتایج به دست آمده اکثر گزارش های پاتولوژی تومورهای نوراندوکرین،یک یا تعداد بیشتری از معیارهای ضروری جهت گزارش دهی را ندارند . این در حالی است که این شاخص ها برای تعیین پروگنوز بیماران و تصمیم گیری جهت رویکرد درمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1-Demir R, Pohl J, Agaimy A, Peros G, et al.Necrosis and angioinvasion predict adverse outcome in pancreatic neuroendocrine tumors after curative surgical resection: results of a single-center series. See comment in PubMed Commons below2011;35(12):2764-72.
2-Tirgary F, Jahanzad I, Yazdani F. Neuroendocrine carcinoma tumors of immunohistochemistry department of “Cancer institute” in 1996-2000. Tehran University Medical Journal (TUMJ) 2003; 61(2): 90-94.
3-Klimstra DS, Modlin IR, Coppola D et al. The pathologic classification of neuroendocrine tumors: A review of nomenclature, grading, and staging systems. Pancreas 2010; 39: 707–712 .
4-Sadighi S, Roshanaee GH,Vahedi S, Jahanzad E, MohagheghiMA,  Jarahi A.   Neuroendocrine  tumors  in  Iran  Cancer  Institute: Predictive factors of patient survival.  Asian Pac J Cancer 2014;15:7835-8.
5-Alsina, Maria; Marcos-Gragera, Rafa ; et al el .Neuroendocrine tumors: A population-based study of incidence and survival in Girona province, 1994-2004. Cancer Epidemiology 35.6  (2011): e49-54 .
6-Alsina M, Marcos-Gragera R, Capdevila J, Buxó M, Ortiz RM, Barretina P, et al. Neuroendocrine tumors: a population-based study of incidence and survival in Girona Province, 1994–2004. Cancer epidemiology. 2011;35(6):e49-e54.
8-Rindi G, Klersy C, Inzani F, Fellegara et al . Grading the neuroendocrine tumors of the lung: an evidence-based proposal. Endocrine Related Cancer 2013 Dec 16;21(1):1-16.
9-Koji Ikeda ,Motohiro Kojima, Norio Saito et al. Current status of the histopathological assessment, diagnosis, and reporting of colorectal neuroendocrine tumors: A Web survey from the Japanese Society for Cancer of Colon and Rectum .international pathology  2016 ;  66(2) : 94-101.